کاهش رشتههای دانشگاه علمی کاربردی با هدف افزایش کیفیت

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

Iran Newspaper - - اقتصادی -

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: امسال تعداد کد رشته محلهای دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل افزایش کیفیت و ترویج مأموریتگرایی کاهش یافت. محمدحسین امید در نشست خبری که صبح دیروز در ســالن همایشهای دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد، افزود: پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی امسال از اوایل تیر و در مقطع کارشناســی از اوایل مرداد آغاز شد.وی گفت: این هفته نتایج آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم میشود؛ این درحالی است که در سالهای گذشته نتایج در مهر اعالم میشد. رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد ثبتنامکنندگان در دانشگاه جامع علمی کاربردی اشاره کرد و افزود: با وجود سیر نزولی امســال ۶١١ هزار و ۶7۵ نفر در مقطع کاردانی و ٣7 هزار و ۴۸۵ نفر در مقطــع کارشناســی ثبتنــام کردند.امیــد درباره تعداد کدرشــته محلهــای دانشــگاه جامع علمی کاربردی گفت: امســال تعداد کد رشــته محلهای دانشــگاه جامع علمی کاربردی کاهش داشــته، به گونهای که از 2١ هزار کد رشــته محل به ۸ هزار و 7۵۶ کدرشته محل نزول یافته است؛ این موضوع بر اساس یکی از سیاستهای دانشگاه علمی کاربردی یعنی ترویج مأموریتگرایی شکل گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.