بلوتوث کلید ورود هکرها

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

تحقیقی جدید نشان میدهد هکرها از طریق بلوتوث به دستگاههای هوشمند نفوذ کرده و اطالعات آنها را فاش میکنند. آنها از این طریق طی 10 ثانیه، بدافزاری را در دستگاهها منتقل میکنند. به گزارش انگجت، طبق یک گزارش جدید چنانچه کاربران بلوتوث تلفن همراههای خود را روشن نگه دارند در برابر حمله ویروسهایی به نام ‪Blue borne‬ قرار خواهند گرفت. این ویروس از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل میشود. هکرها به وســـیله این ویروس عالوه بر کنترل دســـتگاههای کاربـــران، به اطالعات و شـــبکههای کاربر دسترسی مییابند. آنها حتی میتوانند طی 10 ثانیه بدافزاری را به دستگاهها منتقل کنند. طبق این گزارش ‪Blue Borne‬ تهدیدی جدی برای تمام دستگاههای موبایل، رایانه دســـک تاپ و به طور کل دستگاههای هوشمند با سیستمهای عامل اندروید، iOS و ویندوز است. به گفته کارشناســـان امنیت ســـایبری هکرها میتوانند به دســـتگاههای فرد متصل شده و بدافزار ارسال کنند. همچنین برخالف حمالت سایبری معمول در این روش نیازی به دانلود فایل ویروسی نیست. در این حمله، نخست هکرها دستگاههایی را ردیابی میکنند که بلوتوث آنها روشن اســـت. ســـپس به آدرس کنترل آن ‪)MAC address(‬ دسترسی مییابند. با استفاده از ایـــن روش میتوان سیســـتم عامل را تعیین کرده و بدافـــزار منطبق برآن را به کار گرفـــت. به گفته کارشناســـان هماکنون تنها راه مقابله با چنین ویروســـی، خاموش کردن بلوتوث و استفاده از آن در زمان نیاز و کوتاه مدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.