عبور کاربران فیس بوک مسنجر از مرز 1.3 میلیارد نفر

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

طبق گزارشهای منتشــــر شــــده، تعداد کاربران اپلیکیشــــن پیام رسان فیسبوک مسنجر از مرز 1.3 میلیارد نفر نیز عبور کرده است. به گزارش خبرگزاریها شــــرکت فیس بوک اعالم کرده اســــت که شــــمار کاربران برنامه فیس بوک مسنجر این شرکت از مرز 1.3 میلیارد نیز گذر کرده و محبوبیت آن در سالجاری میالدی 30 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب میتوان گفت که فیس بوک رقابت تنگاتنگی را با واتساپ آغاز کرده است. شـــرکت فیس بوک نرم افزار جداگانهای موســـوم به فیس بوک مسنجر را برای کاربران ارائه کرده تا بدین وســـیله آنها بتوانند از این طریق با دوستان، خانواده و آشـــنایان خود در فیس بوک به گفتوگوی آنالین بپردازند. طبق گزارشها و آمارهای منتشر شده، تنها در پنج ماه گذشته، 100 میلیون کاربر در سراسر جهان بـــه کاربران این اپلیکیشـــن اضافه شـــدهاند که این رقم میتواند نشـــان دهنده افزایش محبوبیت و موفقیت این پیام رسان باشد. در حال حاضر نزدیکترین رقیب پیامرسان فیس بوک مسنجر، واتساپ و سپس وی چت به شمار میرود کـــه البته واتساپ نیز تحت مالکیت خود فیس بوک اســـت. به نظر میرســـد روند رو به رشـــد تعداد کاربران فیس بوک مســـنجر و محبوبیت آن، برای سایر نرم افزارهای پیام رســـان زنگ خطری باشـــد تـــا با ارائه قابلیتهـــا و امکانات جدیدتری، رضایت کاربران خود را افزایش داده و آنها را حفظ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.