تلگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی ایرانیها

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

رئیس مرکز افکارسنجی دانشـــجویان ایران(ایسپا) گفت: پیامرسان تلگرام با 58 درصد محبوبیت در ایران بر سکوی نخست ایستاده است. به گزارش ایســـنا، محمد آقاســـی در خصوص آخرین نظرسنجی این مرکز با محوریت سنجش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی گفت: روند عضویت در حداقل یک شبکه اجتماعی همچنان رو به افزایش است بهطوری که طبق این نظرسنجیها میزان عضویت در آذرماه سال 49، 73درصد؛ در بهمن ماه سال ‪60 59،‬ درصد و در شهریور ماه سال 96 این میزان به 62.2 درصد رسیده است. وی افزود: پیامرسان تلگرام در مقایسه با دیگر اپلیکشنهای پیامرسان در ایران بر سکوی نخست ایستاده است و 58.4 درصد افراد 18 سال به باالی جامعه از آن در حال حاضر استفاده میکنند. آقاســـی خاطرنشـــان کرد: اگر روند پیگیـــری مطالب مخاطبان تلگـــرام را در ســـالهای ‪95 49،‬ و 96 مقایســـه کنیم، بخوبی متوجه تغییر ذائقه مخاطبان این پیامرســـان محبوب میشـــویم؛ چرا که در آذرماه ســـال ‪66.7 49،‬ درصد مخاطبـــان، در بهمـــن مـــاه ‪24 59،‬ درصـــد مخاطبـــان و در شـــهریور 69، 22.2 درصد مخاطبان از تلگرام بیشتر بهعنوان سرگرمی استفاده میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.