قانون <کپی رایت> قدیمی است

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

قانون کپـــی رایت قدیمـــی و مربوط به ســـال 1348 اســـت و براســـاس قانون تجارت آن زمان پایهریزی شـــده اســـت. همچنین تـــا به امـــروز بـــه آن مواردی افزوده شـــده اســـت. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمیدهد. به گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمـــی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بـــا بیان مطلب فوق افزود: قانـــون کپی رایت مســـأله بســـیار مهمی اســـت و در زمـــان ارائه برنامـــهام به مجلس این مســـأله نیـــز در برنامه وزارت ارتباطات دولـــت دوازدهم گنجانده شـــد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشـــته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود. وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما الیحهای را تنظیم کردهایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه میشـــود. این کار شـــروع شـــده اســـت و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهشهای مجلس و ســـازمانهای ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است. وزیر ارتباطات تأکید کرد: در صورتی که مسأله کپی رایت حل نشود؛ نمیتوانیم به رشد الزم و مطلوب برسیم. در سالهای گذشته، ایران تولیدکننده محتوا نبود اما امروز ایران تولیدکننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشـــته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولیدکننده هســـتیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.