تشعشعات پرتوهای رادیویی از حد استاندارد کمتر است

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

سرپرست سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی(رگوالتوری) اعالم کرد: با تأیید سازمان انرژی اتمی نتایج اندازه گیری دورهای تشعشـــعات پرتوهـــای رادیویی در کشـــور کمتر از حـــد پرتوگیری مطابق با اســـتاندارد ملی اســـت. به گزارش «ایران»حسین فالح جوشـــقانی درباره گزارش تشعشـــعات پرتوهـــای رادیویی افزود: عالوه بـــر مواردی کـــه به درخواســـت یا شـــکایت کاربـــران اندازه گیری تشعشعی انجام می شـــود رگوالتوری به صورت دورهای در کالنشهرهای کشور میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را بررسی میکند. وی تصریح کرد: در تیرماه ســـال جاری نتایج اندازهگیری دورهای رگوالتـــوری در 10 نقطه از شـــهرهای اهـــواز، تهران، کرج، شیراز، اصفهان، قم، تبریز و مشهد برای بررسی به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد. سرپرســـت ســـازمان رگوالتوری افزود: نتایج بررســـی این سازمان نشـــان می دهـــد میـــزان تعشعشـــات پرتوهـــای رادیویـــی از حد پرتوگیری مطابق با استاندارد ملی کمتر است. فالح با اشـــاره به اینکه ســـازمان انـــرژی اتمی، وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و ســـازمان رگوالتـــوری عضـــو کمیته حفاظت در برابر اشـــعه هســـتند، گفت: در این کمیته، رگوالتوری وظیفه اندازهگیری میزان تشعشعات پرتوهای رادیویی را به عهده دارد و نتایج به دســـت آمده را برای ســـازمان انرژی اتمی ارســـال میکند تا با استانداردهای ملی پرتوگیری تطبیق داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.