کنترل بوی پا به کمک روبات

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

یک اســـتارتاپ ژاپنی روباتی ساخته که پاهای بدبو را شناسایی میکند و پس از آن در هوا خوشـــبوکننده منتشـــر میکند. به گزارش مهر یک اســـتارتاپ ژاپنی روباتی ســـاخته که پاهـــای فرد را بو میکنـــد و بهطور صادقانه به او میگوید پاهایش بوی نامطبوع میدهد یا خیر، از آنجا که دراینکشورمردمکفشهایخودرادرموقعیتهایمختلفاجتماعی از پا خارج میکنند، پاهای بدبو یک معضل به حساب میآیند. روبات مذکور که شـــبیه یک سگ عروسکی است و «هانا-چان» نام گرفته که در زبان ژاپنی به معنای بینی اســـت. اگر پای فرد بوی نامطبوع بدهد واکنش نشان میدهد. در حقیقت این روبات51 سانتیمتری دارای یک بینی با حســـگر ردیابی بو است. جالب آنکه دستگاه برای حل مشکل کاربر خوشبوکننده در هوا منتشر میکند. گفتنی است این روبات سال آینده با قیمت 9280 دالر به فروش خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.