نگاهایرانی

Iran Newspaper - - محیط زیست -

روابـــط ایـــران و چیـــن، ســـابقهای درازدامـــن دارد و نشـــانههای این ارتباط را میتوان در هزارههای باستان جســـتوجو کرد. به نظر میرسد نخســـتین ارتباط دو ملت به زمانـــی بازمیگردد که اشـــکانیان بـــر ایران و خاندان«های» بر چیـــن حکم میراندنـــد. در دوران اســـامی نیز آن زمان که عباســـیان حاکـــم بر ممالک اسامی بودند، تداوم یافت. در قرون متأخر نیز ارتباط در دوره صفوی و قاجار، هرچند محدود ادامه پیدا کرد. ایران در ســـپتامبر 1945 در چین صاحـــب وزیرمختار و در فوریـــه 1946 دارای ســـفیر و زنجیر این اتصال محکم شـــد و به زمانه اکنون رسید. در فرهنگ و هنر و شـــعر البته درهم تنیدگی عمیق تری به چشم میخورد. بویژه که در ایران، هم در متون ادبی و هم در آثار تجســـمی و هنری میتوان نشانههای آن را یافت اما در دهههای اخیر، دانشگاههای چین به ایران شناسی و شناخت و آموزش زبان فارسی، تمایل و گرایش یافتهاند که نشان از عاقه آنان - و حتی بیش از ایرانیان نسبت به چین - به آشـــنایی با ایران دارد. «یوگو یلی» Iili( ؛)Yogu مدیر گروه زبان و ادبیات فارســـی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن در چین، یکی از این ایران شناســـان اســـت و گفتوگویی که در ادامه میخوانید، هرچند در سطح موردی اما در پی یافتن دالیل و اســـباب سمت و سو یافتن یک چینی به شناخت ایران است که هنگام سفر اخیرش به سرزمین ما انجام پذیرفت.

حميدرضا محمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.