اطالعاتی .... یک کیهان بده

Iran Newspaper - - رسانه - محمد بلوری

از ســــال 1336 که خبرنگاری را در بخــــش حوادث کیهان آغاز کرده بودم با آقای محمد ابراهیم رنجبر آشــــنا شــــدم. گاهی به تحریریه کیهــــان میآمــــد تــــا عکسهــــا و خبرهای رســــمی دایره انتشــــارات خبرگزاریها را به سردبیر برساند. خبرنگاران روزنامه گاهی به شــــوخی بــــه او میگفتند موقعی که در خیابانهای شهر روزنامههای کیهان و اطالعات را برای فروش داد میزنــــی اگر اول نام کیهان را بگویی به تو جایزه میدهیم،اما او کار خــــودش را میکرد و داد میزد اطالعــــات .... کیهان.چون اطالعات ســــالها پیش از کیهان منتشر شــــده بود و روزنامه فروشها عادت داشــــتند طبق روال قدیم اول نام اطالعــــات را داد بزنند. به خاطر رقابــــت شــــدیدی کــــه بین ایــــن دو روزنامــــه وجود داشــــت یک روز «عبدالرحمان فرامرزی» مدیر کیهــــان روزنامه فروشها را دعوت کرد و به آنها گفته بود: اگر اول نام کیهان را داد بزنید 2 تومان جایزه میگیرید. چند روزی این توصیه را مراعات کردند اما بعد به همان روال سابق به فروش روزنامه پرداختند و عالقهمندان کیهان هم به طعنه میگفتند: اطالعاتی... یک کیهان بده.

قدیمی ترین روزنامه نگار و روزنامه فروش در کنار هم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.