فرناز قلعه دار

Iran Newspaper - - رسانه -

«روزنامه فروشـــی مثل هر کار دیگری عشـــق میخواهد و عالقه. متأسفانه این روزها دیگر از عشـــق به روزنامه فروشی خبری نیست. دکه دارها بیشتر غـــم نان دارند تا فـــروش روزنامه به همین خاطر به فروش ســـیگار و چای و تنقـــالت روآوردهاند وگرنه مـــردم هنوزهم روزنامه خواندن را دوســـت دارند.»اینها بخشی از حرفهای «ابراهیم رنجبر امیری» روزنامه فروش 90 ســـالهای است که از 9 سالگی این شغل را پیشـــه خود کرده و بیش از 80 سال با عشق فقط روزنامه فروخته است. وقتی از ایشان دعوت کردیم برای انجام گفتوگو به دفتر روزنامه بیاید با اشـــتیاق پذیرفت و رأس ساعت مقرر حاضر شـــد. همراه خود دو جلد کتاب آورده بـــود؛ خاطرات زندگی و شـــغلش که با قلم خود به رشـــته تحریر درآورده بود. گفت جلد ســـومش نیز در دست نگارش اســـت.صمیمی و خونگرم، شاداب و خوشبرخورد اســـت و دارای حافظهای کم نظیر در یادآوری اســـامی و اتفاقات تاریخی . در یک گفتوگوی دو ساعته پای صحبتهای وی نشستیم و با او بخشی از خاطرات روزهای کودکی، نوجوانی، جوانی و سالمندیاش را مرور کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.