حمیرا عالیی

Iran Newspaper - - کارآفرینــی -

یک اســـتارتاپ و کار نـــو میتواند در هر زمـــان و هر مکان روی دهـــد، فقط به ذهن اســـتارتاپی یا همان ذهن خالق شـــما بســـتگی دارد، ذهنی که محصور به یک جا نباشد، ریسک پذیر باشد و بتواند افقهای روشن را از کورسوها و روزنهها ببیند. اگر کمی جستوجوگر باشید در هر موقعیت شغلی که هستید خواهید توانست ریزه کاریهای شغلیتان را دریابید، نیازها را بسنجید یا حتی مواردی از کارتان که شما را آزار میدهد، آنها را دیگر چالش و اذیت نبینید بلکه فرصتی برای ترقی و شکلگیری یک کسب و کار تازه تلقی کنید. عادل طالبی بنیانگذار و مدیر یک سایت آموزشی برای دانشآموزان است، کاری که شـــاید در نگاه اول موضوع سخت و پیچیدهای نباشـــد یا حتی شـــما گمان کنید یک اســـتارتاپ به معنای دارا بودن ایده خالقه و کسب و کاری نو قرار نگیرد اما سایت او یک استارتاپ آموزشی است استارتاپی که ایدهاش از اتاق انفورماتیک یک مدرســـه جرقه زد و رسید به جایی که حاال در نظام آموزشـــی کشـــور برای خودش جایگاهی دست و پا کرده و بســـیاری از دغدغههای دانشآموزان و والدین و حتی معلمها را پاســـخ گفته است. جالب است بدانید پربســـامدترین کلمه در گفتههای او واژه «مشتری» است. در تمام گفتههای طالبی مشـــتری نقش پررنگی دارد بهطوری که این مثل قدیمی را در ذهن تداعی میکند: «همیشه حق با مشـــتری اســـت.» جملهای که اغلب در جریان فعالیت کسب و کارها به شکل شعاری استفاده میشود و باور و تحلیل عمیقی درباره آن وجود ندارد در حالی که مشـــتری، صفر تا صد یک برند را میســـازد. این کارآفرین استارتاپی در گفتوگو با «ایران »از ریزه کاریهای کسب و کارش میگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.