خاطره استاد دانشکده کارآفرینی از رفتار هیأت ژاپنی

Iran Newspaper - - کارآفرینــی -

ما اصوالً گزارشنویسی و مستندسازی را یاد نگرفتهایم. یکی از دوستانم در خـــارج میگفـــت آنها موظف هســـتند هـــر روز یک صفحـــه گزارش بنویســـند و تمام تماسها، فعالیتها و کارکردهای روزانهشـــان را باید مســـتند کنند همین موضوع راهـــکاری برای انتقال تجربه اســـت که ما بلد نیستیم. همه کســـب و کارها بر اساس مستندسازی شکل میگیرد اما در ایران مستندســـازی به شـــکل درســـتی انجام نمیشود. اگر علت موفقیتهـــای برندهای دنیـــا را بخوانیم بخش عظیمـــی از آن مدیون مدیریت دانش اســـت که ما در آن ضعف داریم. دکتر تصدیقی، استاد دانشکده کارآفرینی دانشـــگاه تهران تعریف میکرد هیأتی ژاپنی برای مذاکـــره به ایران آمده بودند. بعد از چند ســـال به ژاپن ســـفر کردم و در کتابخانه مرکزیشـــان دیدم که تمـــام خاطرات مذاکره جـــزء به جزء با تحلیل نوشته شـــده اســـت مثل اینکه در اصول مذاکره با ایرانیها باید چنین مسائلی رعایت شـــود و .... در ایران متأسفانه سفرهای مختلف و همایشهای مختلفی برگزار میشود اما هیچ گاه هیچ گزارش درستی از آنها برای انتقال درست تجربه در دست نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.