درخواست قصاص دختر ملیپوش

Iran Newspaper - - حـــــــوادث -

/پدر مأمور نیروی انتظامی که در سانحه تصادف با ملیپوش فوتسال بانوان کشته شد، میگوید با علم به اینکه امکان قصاص برای چنین پروندههایی وجود ندارد اما درخواست اشد مجازات و قصاص دارد.به دنبال این حادثه که بامداد بیست و دوم اردیبهشت امسال در محله نارمک تهران رخ داد،یک خانواده داغدار شدند و جامعه ورزش و فوتسال ایران نیزدر بهت فرو ماند. یکی از بانوان ملیپوش فوتسال هنگام بازگشت به خانه، سواربر خودرو شخصی با یک مأمور نیروی انتظامی تصادف کرد واو را ازپای درآورد. این بازیکن که در یکی از تیمهای مطرح لیگ برتر توپ زده و با تیم ملی نیز به افتخارات بزرگی دست یافته است در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است اما خط خوردن نامش از تیم ملی و احتمال غیبتش در لیگ برتر، او را تا آستانه نابودی زندگی ورزشیاش پیش برده است.

از سوی دیگرموضوعی که باعث شده پرونده این ملیپوش سنگینتر شود، ادعای خانواده متوفی مبنی بر وجود درصد باالی الکل در خون او هنگام حادثه است. از همین رو خانواده مقتول خواستار اشد مجازاتش از دادگاه و قصاص این ملیپوش هستند.

زارعزاده پدر مأمورجان باخته پلیس دراین باره به ایسناگفت: گفته شده کسی که پسرم را کشته، مست نبوده است. در حالی که مطابق مدارک پرونده، پزشکی قانونی وجود درصد باالیی از الکل را در خون راننده تأیید کردهاست. شب والدت امام زمان(عج) این اتفاق افتاد و پسرم حین مأموریت کشته شد. پسرم را پرپر کردهاند و حاال ادعاهایی خارج از واقعیت مطرح میکنند. عموی این بازیکن با من تماس گرفت و گفت وجود الکل به خاطر اسپری دندان بوده است.اما کدام دارو یا اسپری این همه الکل دارد؟

پدر مقتول همچنین در پاسخ به این پرسش که پرونده رسیدگی به این حادثه در چه مرحلهای است، گفت: آنها (خانواده ملیپوش فوتسال) دو بار اعتراض کردهاند که هربار نیز دادگاه، راننده را مقصر دانسته است. برخی از مدیران ورزشی نیز ابتدا به دنبال گرفتن رضایت بودند اما وقتی متوجه شدند این بازیکن مست بوده، از وساطت منصرف شده و خودشان را کنار کشیدند.

کسانی که قصد حمایت از این بازیکن را داشتهاند، در مصاحبهها میگویند فرزندم، سرباز نیروی انتظامی بوده است در حالی که پسرم از دو سال و نیم پیش به استخدام نیروی انتظامی درآمده و به دنبال گرفتن انتقالی به یزد بود. او گروهبان یکم بود و قرار بود به زودی او را در لباس دامادی ببینم اما پسر دسته گلم را پرپر کردند. پدر و مادر این بازیکن، بیست روز بعد از ماجرا به ایران آمدهاند. ما یزدی هستیم و چنین چیزهایی در خانوادههای ما تقبیح میشود. بعد خانواده عامل قتل میگویند اگر هر کسی بود فرار میکرد.اما این دختر جای خود دارد.

درخواست قصاص دارم

پدر این مأمور نیروی انتظامی همچنین بیان کرد: از قاضی پرونده، درخواست اشد مجازات را برای قاتل کردهایم. اگر این اتفاق در یک تصادف عادی میافتاد، گذشت میکردم. اما کسی را که در حال مستی این کار را کرده، نمیتوان بخشید. شاید این پرونده یک سال دیگر بسته شود حتی شده پول دیه را هم میدهم تا او را قصاص کنم. از قانون هم اطالع دارم و میدانم برای قتل در حادثه رانندگی، راننده را اعدام نمیکنند اما این دختر حالت عادی نداشته و میخواهم او را پای چوبه دار بکشانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.