زور ترامپ به برجام نرسید

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ســرانجام بعــد از مدتهــا گمانهزنــی رســانهها دربــاره رویکــرد امریکا دربــاره برجــام، دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا دیشب طی سخنانی که در آن ادعاهای بسیاری درباره ایران تکرار شد، از تأیید دوباره پایبنــدی ایــران به تعهدات هســتهایاش خــودداری کــرد. رئیسجمهــوری امریــکا در حالــی وضعیــت پایبنــدی ایرانًبه تعهداتــش را به کنگره منفی اعام کرد کــه او عما در اجرای گزینه خروج از برجام ناکام مانده اســت. پیــش از این ترامپ در جریــان مبارزات انتخاباتــی ســال گذشــته امریــکا، پذیــرش برجــام از ســوی اوبامــا رئیسجمهــوری ســابق امریــکا را مورد حمات شدید قرار داده بود و با توصیف آن بهعنوان بدتریــن توافق در تاریــخ امریکا، مدعی شــده بود که بعد از نشســتن بر صندلی ریاســتجمهوری، برجام را پــاره خواهد کرد. موضعی که کمی بعد با وقوف بر عواقــب کنارهگیــری یکجانبه کشــورش از آن، تعدیل شــد و گزینه تکــرار مذاکره، جایگزین شــد. چارهای که بــاز هم با مخالفت همــه قدرتهای طرف برجام راه به جایی نبرد و باعث شــد مســئوالن کاخ سفید اعام سیاســت نهایی خــود را به بازنگری در مفــاد توافق با ایــران منوط کننــد.در خال پیگیری چنیــن رویکردی بود که کشــورهای طرف توافق با ایران با هشــدارهای ممتد به واشــنگتن یادآور شدند که برجام یک توافق دوجانبــه نیســت کــه یک کشــور بــه تنهایــی بتواند از آن خــارج شــود. چنین بود کــه ترامــپ در مواجهه با پیامدهــای بینالمللــی مجبــور شــد دو بــار پایبندی ایران به تعهدات هستهایاش را اعام کند و در عین حال تعلیق تحریمهای هستهای ایران را ادامه دهد. بــا این حال او به شــکلی فزاینــده از نقض روح برجام توســط ایران ســخن گفتــه و پس از آنکه نتوانســت به تنهایــی خــروج یکجانبه از برجام را اعــام کند، بر آن شــد با خــودداری از تأیید پایبندی ایــران به تعهدات هســتهایاش، مســئولیت تصمیمگیــری در این باره را بــه کنگــره واگذار کند. ترامپ در ســخنانی که شــب گذشته مطرح کرد ضمن اعام این تصمیم، به طرح مواضع تکراری امریکا درباره جمهوری اسامی ایران پرداخت و در حالی که ســاعاتی پیش از آن سیاســت راهبــردی جدید دولتــش را درباره ایران منتشــر کرده بــود، بهعنــوان راه جایگزینــی برای تحقق بخشــیدن بــه وعــده خــروج از برجــام، ایــران و ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی را تهدیــد بــه تحریمهای بیشــتر نمود. با این حال او بر خاف آنچه پیش از آن مطرح شــده بــود، ســپاه پاســداران را در فهرســت گروههای تروریستی قرار نداد و تنها به تهدید تحریمهای بیشتر بســنده کرد. ترامپ همچنین طی ســخنرانی خود در اشاره به توافق هستهای به تعامات پرسود اقتصادی ایران با کشــورهای طرف توافق با ایران اشــاره داشت که اعتراف تلویحی به این موضوع بود که کاخ ســفید در سیاست همراه ساختن شرکای اروپایی امریکا برای مخــدوش کــردن برجــام نــاکام مانده اســت. ترامپ همچنین در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان نهاد ناظر بر توافق هســتهای تاکنون هشــت بار پایبندی ایران به توافق را اعام کرده است، مدعی شــد که ایران تاکنــون دوبار متن توافــق را نقض کرده اســت. ســخنان مدعاجویانه ترامپ درباره برجام در حالی مطرح شد که تنها دقایقی بعد فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در خال یک نشســت خبری به ادعاهــای رئیسجمهــوری امریکا پاســخ داد و اعــام کرد:«برجام یک توافــق دوجانبه نیســت و متعلــق بــه هیچ کشــوری نیســت بلکه یک توافــق چندجانبــه اســت و هیــچ کشــوری نمیتوانــد برجام را لغو کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.