ترامپ‌«م ‌یخواهد»‌اما‌«نم ‌یتواند»

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی - علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی

در شــرایطی کــه همگرایــی جهانی بــرای برجــام به یک اجمــاع راهبردی تبدیل شــده اســت، امریکاییها با ســاز مخالف ترامپ در تالش برای قدرتنمایی سیاسی هستند. برجــام علی رغم اینکــه در فضای بیاعتمــادی و پس از 23 ماه مذاکره همه جانبه به نتیجه رسید، منافع حداقلی طرفهای توافقنامه را تأمیــن کرد. به همین دلیل هم از آن بهعنــوان یک توافق برد-برد تعبیر میشــود. عالوه بر اتحادیه اروپا، روسیه و چین، دبیرکل سازمان ملل متحد و مقاماتآژانسبینالمللیانرژیاتمینیزضرورتحفظ برجام را بیوقفه یادآوری کرده و مورد تأکید قرار میدهند. در چنین فضایی ترامپ با هدفبازگرداندنایرانهراسی،عدمتأمینمنافعامریکارادراینتوافقچندجانبهجار زدهاست.موضوعیکهحتیدرافکارعمومیامریکاومیانسیاستمداراناینکشورنیز مقبولیت باالییًندارد. سؤال اصلی این است که آیا بدون برجام منافع امریکا تأمین میشود؟ مضافا اینکه آیا امنیت جهانی در پرتو برجام قابل دفاع است یا با شکست آن؟منافعبرجامبرایجامعهجهانیدرتقویتصلحوامنیتبینالمللیحتیبرای امریکاییها قابل انکار نیست و خروج از برجام توسط ترامپ یک بلوف سیاسی پر رنگ باهدفآزمایشآستانهتحملاطرافبرجاماست.اهمیتحفظبرجامبرایجامعه جهانی به قدری آشــکار اســت که شــرکای امریکا در برجام نیز بهدنبال مکانیزمهای سیاســی و حقوقی اقناع حلقه ترامپ هســتند و همزمان فشــارهایی نیز به واشنگتن وارد میکنند. همین فضا است که باعث میشود تا ترامپ با وجود تهدیدهای قبلی بــرای خــروج امریــکا از برجــام و از بین بردن آن، مجبور شــود تا در یک عقبنشــینی محســوس در عمل فقط تالشها برای فشــار بیشــتر به کشــورمان را آغاز کند. بدون تردیــد قــدرت دفاعی و بازدارندگی ایران در حال حاضر به مراتب قویتر از زمان قبل از مذاکرات برجامی اســت. عالوه بر آن نقش ســازنده ایران در مجامع و سازمانهای بینالمللی و جهانی برجستهتر از گذشته شده و این مهم بر کسی پوشیده نیست. در دوره تحریــم تقویت خودکفایی و تولید ملی رقم خورد. ایران دوره مدیریتی و زندگی در محاصره را از ســر گذرانده اســت و امروز با تجاربی غنیتر برای همه وضعیتهای ممکــن در ابعاد اقتصادی و فنی و سیاســی آمادگــی الزم را پیدا کرده اســت. افزایش مکانیزمهای نظارتی بر برجام (و به تعبیری بر ایران) موضوعی نیست که در دستان ترامپ باشد. همچنانکه در برجام رژیم نظارتی به روشنی تعریف شده و خارج از آن بجز رجز بیخریدار و مانور الفاظ چیزی در پی نخواهد داشــت. عالوه بر اینکه پرونده موســوم به پــیام دی به طور کامل در آژانس بینالمللی انرژی اتمی مختومه شــده، طرح موضوعاتی چون دسترســی به اماکن نظامی ایران بــه بهانه افزایش نظارت بر برجام خواســتهای بیمنطقی اســت که نه وجاهت حقوقی و سیاســی دارد و نه در فضای حقیقی امکان عملیاتی شدن پیدا خواهد کرد. ملتهب کردن فضای سیاسی با طرح موضوعاتی چون خروج از برجام و حتی افزایش نظارت یا مذاکره مجدد از طرف امریکا بسان تغییر عقربههای ساعت و ادعای تصرف در زمان است. باید اشاره کرد که در وضعیت لغو یا شکست برجام، مکانیزم ماشه دو طرفه است. به همان نسبت که امریکاییها خیال بازگرداندن تحریمها را در سر میپرورانند، ایران نیز به لحاظ فنی و عملیاتی امکان بازگشت به چرخه کامل غنیسازی و تقویت فرآیندها را پیدا میکند. ضرورتها و الزاماتی که مذاکرات 23 ماهه را با صبوری به برجام رساند همچنان برای همه اطراف برجام پابرجا و محسوس است. درست همین ضرورتها است که باعث میشود فاصلهای عمیق بین رجزخوانیهای رئیس جمهوری امریکا با سیاستهایی کــه در عمــل در قبال برجام در پیش میگیرد، به وجود آیــد. خروج از برجام گزینهای است که ترامپ «میخواهد» آن را عملی کند اما «نمیتواند». گواه نتوانستن او هم در سخنرانیشبگذشتهاشکامالًهویدااست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.