سرخط

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی در نشســت با تحلیلگران رسانههای انگلیســی: قرارگیری سپاه درلیستگروههایتروریستیرااعالم جنگتلقیمیکنیم/تسنیم

علی محمدبشارتی، فعال سیاسی اصولگــرا: اصولگراهــا به خــدا و امام حسین(ع)نزدیکترهستند،قطعاًاگر آقاامامزمان(عج)همینامروزظهور کنند، بــرای کمک بــه نهضت عظیم خود دست روی اصولگرایان خواهند گذاشت./شفقنا

مراســم ختــم مرحــوم داوود احمدینــژاد بــرادر رئیــس جمهوری اســبق، عصــر پنجشــنبه بــا حضــور جمعی از مردم و مســئوالن در مسجد انصارالحسینشهرکشهیدمحالتی تهرانبرگزارشد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.