سناریوی نخنمای «ایرانهراسی»، استراتژی ناکارآمد ترامپ

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

■ ادامهازصفحه اول

مقامهای امریکایــــی در امتداد تالش برایایجادفشارعلیهایرانوپیگیریپروسه ایران هراسی، در راهبرد جدید خود بر یکی از خطــــوط قرمز جمهوری اســــالمی ایران دست گذاشتهاند. این نکته را حشمتاهلل فالحت پیشــــه، عضو کمیســــیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با «ایران »اظهار میکند. فالحت پیشه با بیان اینکه «فشار به نیروهای نظامی ایران و خصوصاً سپاه پاســــداران آرزویی اســــت که براحتی برای امریکاییهاقابلتحققنیست.»میگوید: «واقعیتایناستکههماکنونتوانباالی بازدارندگی نیروهای نظامی کشورمان در منطقه که نمود عینی و روشــــن آن بحث مبارزه با داعش بود، مســــألهای اســــت که باعث شــــده تا نیروهای نظامــــی ایران نه تنها در داخل کشــــور بلکه در چشــــم دیگر دولتها و ملتهای منطقه هم بهعنوان نیرویی مقوم صلــــح و در مقابل گروههای تروریستی شــــناخته شوند.» فالحتپیشه ادامــــه داد: «ما در موقعیتی قرار داریم که وجهه و مقبولیــــت نیروی نظامی ما دیگر یک مســــأله داخلی و محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و در شرایط جدید مقابله به مثــــل ایران با فشــــارهایی کــــه به هدف تضعیفنیروینظامیماطراحیشدهاند جدی خواهد بود که کمترین آن تروریست دانستن متقابل ارتش امریکا است.» این نماینده مجلس تأکید کرد: «البته طبیعی اســــت که امریکاییها نگران افزایش توان دفاعی کشــــورمان باشند و نتوانند آن را در منطقهای پر از نا امنی تحمل کنند اما باید همزمانهممتوجهباشندهمینتوانیکه باعث نگرانیشان شده میتواند در عمل هم در صورت دســــت زدن بــــه رفتارهای ناشیانه و ماجراجویانه، به ضرر آنها تمام شود».

مرتضیصفاری،عضودیگرکمیسیون امنیــــت ملی و سیاســــت خارجی مجلس هم دربــــاره تصمیم اخیر ترامــــپ درباره برجام بــــه دو نکته اشــــاره میکند: «نکته اول ایــــن اســــت کــــه امریــــکا نه تنهــــا توان اجماع علیه ایــــران را ندارد بلکــــه با رفتار بینالمللی دولت ترامپ، خود را در جهان فعلی منزویتر میکند.» وی افزود: «نکته دوم هم این اســــت که موقعیت فعلی با عکسالعمل بموقع دســــتگاه سیاســــت خارجــــی کشــــورمان میتوانــــد موقعیتی مناســــب برای تقویت جایگاه بینالمللی کشورمان در ســــطح جهانی باشد. چرا که ایــــران میتواند از این پس بــــه طور قاطع مدعی آن باشــــد کــــه بر خــــاف تصورات ایجادشدهتوسطامریکاییهاوهمپیمانان غربی آنها طی دهههــــای اخیر، عنصر بر هم زننــــده نظم بینالمللی نه ایران بلکه خــــود امریــــکا بوده کــــه زمینــــه توافقهای بینالمللی را تا این حــــد از بین میبرد». صفاری خاطرنشــــان کــــرد: «امریکاییها فعاً بهدنبال تحریک ایران و همپیمانان ایران هســــتند و باید با هوشیاری در داخل اجازه تحقق اهداف آنها را ندهیم. حمله دولت ترامپ به برجام را باید در منظومه کلی سیاســــت خارجی امریکا دید که یکی از اهداف اصلیاش از بین بردن و منفعل کــــردن قدرتهای غیرهمســــو در جهان و خصوصاًدرخاورمیانهاست.» ■ طرحمواضعتکراریبالحنتندترترامپ

امیرعلی ابوالفتح، کارشــــناس مسائل امریکا با اشــــاره به اینکه سند منتشره کاخ سفید اشاره مستقیمی به برجام نداشت و تنها به تکرار راهبرد گذشته امریکا پرداخته بــــه روزنامه ایــــران میگویــــد: «مقامهای امریکا در این ســــند یک بار دیگــــر ایران را بهعنوان کشــــور بر هم زننده ثبات منطقه معرفی کــــرده اند». ابوالفتــــح این ادعاها را در ادامه همان سیاســــت گذشته امریکا میدانــــد کــــه منتهــــی این بــــار بــــا ادبیات متفاوت و اندکی با لحن تندتری بیان شده اســــت. او میافزاید:«طرح پرســــرو صدا و تبلیغی این سیاســــت که پیش از این هم از ســــوی دولت امریکا مطرح شده بود در حالی اســــت که گویی ترامــــپ میخواهد موضع متفاوت و بســــیار تندتری را نسبت بــــه دولت قبل در پیش بگیــــرد حال آنکه این فقط مربوط به استراتژی درباره ایران

نیســــت. در مورد اســــتراتژی جدید امریکا در قبال افغانســــتان هم همیــــن طور بود. چنانکــــه قبل از اعام آن دربارهاش ســــر و صدای زیادی به پا شد و انتظارات باال رفت اما در نهایــــت آنچه بیرون آمد این بود که به تعداد نیرویی که در افغانستان داشت 3 هزار نیروی دیگــــر اضافه کرد و درگیری

امریکا در افغانستان را مقداری بیشتر کرد. در مــــورد ایــــران هم همین طور اســــت به نســــبت دولتهای قبلی شاید یک مقدار مواجهــــهاش را تندتر کند امــــا اینکه تصور شود یک اقدام متفاوتی را بخواهد مرتکب شود، بر اساس سندی که منتشر شده قابل انتظار نیست». وی در ادامه هدف ترامپ

از انتشار مکتوب برنامههایی که میخواهد بــــه صورت پیدا و پنهان علیــــه ایران به کار گیــــرد، ایجاد یک فضای روانی بر اســــاس ایده ایران هراســــی در منطقــــه میداند تا همکاریهای بینالمللی ایــــران را تحت تأثیــــر قــــرار دهد و بــــه کشــــورهای اروپایی هشدار بدهد که با ایران همکاری نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.