هک ایمیلهای دستیار ویژه رئیس جمهوری

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

دســـتیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی از هک شدن حســـابهای کاربـــری و ایمیلهـــای خود خبـــر داد. به گـــزارش ایلنا، شهیندختموالوردیدرتوئیترخودنوشت:«سامدوستان!متأسفانه تمام حســـابهای کاربری و ایمیلهای من هک شد که غیر از تلگرام بقیهپسگرفتهشد.لطفاًبهپیامهایمشکوکپاسخندهید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.