ایران؛ عضو باشگاه 10 کشور صاحب بیشترین آثار ثبت جهانی

خروج امریکا از «یونسکو» موجب شد

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

خبرگزاری فرانســه روز پنجشــنبه گــزارش داد کــه امریــکا با این بهانه که «یونســکو، دشــمن اســرائیل است» از ســازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) خارج شد.

امریکا با ۳۲ اثر ثبت شده جهانی دهمین کشور عضو یونسکو و ایران با ۲۲ اثر یازدهمین کشــور بود. حاال با خروج امریــکا؛ ایران جزو 0۱ کشوری میشود که بیشترین آثار ثبت جهانی شــده را دارند. ایتالیا با ۳5 اثر و چین با ۲5 اثر رتبههای اول و دوم این فهرست را دارند.

۲۲ اثــر ثبــت شــده ایرانی به ترتیــب زمان ثبت شده به قرار زیر هستند:

چغازنبیل (شــوش)، میــدان نقش جهان (اصفهــان)، تخت جمشــید (اســتان فارس)، تخت ســلیمان (تکاب)، بم (اســتان کرمان)، پاســارگاد (اســتان فارس)، ســلطانیه (اســتان زنجان)، بیســتون (کرمانشــاه)، مجموعه قره کلیســا (آذربایجــان)، ســازههای تاریخــی آبی (شوشتر)، بازار تبریز، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلــی، 9 بــاغ ایرانی شــامل اکبریه بیرجند، فیــن کاشــان، شــاهزاده ماهــان، ارم شــیراز، عباسآبــاد بهشــهر، چهلســتون اصفهــان، دولتآبــاد یــزد، پاســارگاد شــیراز، پهلوانپور یزد، گنبــد قابوس (گلســتان)، مســجد جامع اصفهان، کاخ گلســتان (تهران)، شهر سوخته (سیستانوبلوچستان).

منظــره فرهنگــی میمنــد، شــهر بابــک (اســتان کرمان)، شوش (استان خوزستان)، قنــات قصبــه گناباد، قنــات بلده فــردوس، قناتهــای حســنآباد مهریــز و زارچ یــزد، قنات ابراهیمآباد اراک، قنات مزدآباد میمه و قنــات وزوان در بخــش میمــه اصفهــان، قنات دوطبقه اردستان، قنات جوپار، قنات اکبرآباد و قنات قاسمآباد بروات در کرمان، کویر لوت (استان سیستان و بلوچستان)، یزد (استان یزد).

شهر یزد آخرین اثر ثبت شده ایران در یونسکو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.