عوارض خروج از کشور برای زائران اربعین حذف شد

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

اســتاندار کرمانشــاه دیروز در جلســه ستاد اربعیــن گفــت: ســتادهای معین اگــر قرار اســت برای کمــک بیایند دیگر مــا نباید به آنهــا کمک کنیم و انتظار میرود از صفر تا صد کار با خودشــان باشــد. این استانهای معین قرار اســت بــاری از دوش ما بردارند نهاینکهخودشانباریایجادکنند.هوشنگ بازونــد افــزود: بحــث توزیــع آب بســیار حساستر از توزیع غذا است، همانطور که مردم عراق محترمانه برخورد میکنند در ایران نیز دقت الزم صورت بگیرد تا شــیوه ناپســندی به وجــود نیاید و مدیریت شــود و مشــکل کمبود آب بــه وجود نیایــد و این گونــه اتفاقات را پیشبینی کنید.همچنین پارکینگ هشــت هکتاری در مرز نیز باید تا سیام مهر ماه به اتمام برسد.

به گزارش مهر، جعفر همتی جانشین اســتاندار کرمانشــاه در ســتاد اربعیــن نیز اظهار داشــت در داخل خــاک عراق 00۳ دســتگاه اتوبــوس درخواســت کردیــم، 00۳ دســتگاه نیز عراق میآورد و ماشین ســیار ســوخت نیز بــرای تأمین ســوخت اتوبوسهــا لحاظ میشــود. همتی اظهار داشــت: ســپاه تأمین 0۳ هزار غــذا در هر وعــده را به ما قــول داده اســت، تأمین 0۱ هــزار غــذا در هر وعده از ســوی ارتش و 0۱ هزار غذا نیز از سوی اوقاف قطعی است. وی بیان کرد: دو جایگاه ســیار سوخت نیز فــردا در قصــر شــیرین نصب میشــود و برای تأمین سوخت این سمت مرز هیچ مشــکلی نداریم. همتی گفــت: از منذریه تا حســینیه بغداد هیچ زائــری در بین راه پیاده نخواهد شــد. وی خواســتار فعالیت کمیتــه تبلیغــات در بحث اربعین شــد و گفت: بانکهای خودپرداز سیار نیز آماده شــده و از دوم آبــان بایــد مســتقر شــوند. امیریان مدیرعامل هالل احمر کرمانشاه در ایــن جلســه گفــت: یــک آبــان اردوگاه پارک بســیج آمــاده میشــود و تجهیزات نیز از بیست و پنجم مهر منتقل میشود و تعهــد ما بهرهبــرداری از ایــن اردوگاه با امکانات کامل در تاریخ اول آبان است. ■ فعالیت مجمع خدمتگزاران حســینی درورودیهایکرمانشاه

جوادیــان نماینــده عتبــات عالیــات در ایــن جلســه اظهــار داشــت: مجمــع خدمتگــزاران اربعین حســینی از ورودی کنــگاور راهانــدازی شــده و تأکیــد مــا بــر شناســنامه دار شــدن موکبهــا اســت و هیــچ دغدغــهای در ورودی کنــگاور و نیــز در صحنــه نداریــم. خســروانی مدیــر کل پایانههــای اســتان در ایــن جلســه اظهــار داشت: تانکر 5۲ هزار لیتری هوایی در مرز پیشبینــی کردیم و در مجمــوع 75 هزار لیتر آب پیشبینی شده است. ■ درایاماربعینخدماتمرزی ازساعت8 صبحتا۴۱ است

وی افزود: گیتهای عراق طی روزهای چهــارم و پنجم آبــان آماده میشــود و 7۱ گیتمانیزیکشنبهآمادهمیشود.علیرضا تخت شــاهی مدیرعامل آبفای کرمانشاه در این جلســه اظهار داشــت: نقاط نهایی شــده بــرای تأمین آب هر چه ســریعتر به شــرکت آبفا اعالم شود. تا امروز یک و نیم میلیارد تومان تجهیزات خریداری کردیم. در این جلسه تأکید شــد که زائران به هیچ عنوان بدون ویزا و پاســپورت بــرای خروج از مرز اقدام نکنند. همچنین ساعت کاری پایانــه از هشــت صبــح تا ســاعت ۴۱ مقرر شــود. در این جلســه یکی از اعضای ســتاد اربعیــن بیان کرد: ســال گذشــته ۲9۱ هزار نفــر از اتبــاع خارجــی از مرز تــردد کردند و ۳6۱ هزار نفر غیرمجاز رفتند که 500 نفر از اتباع غیرمجاز افغانی را شناسایی کردیم و درخواســت میشود که دو گیت برای اتباع خارجی در قصرشیرین لحاظ شود. در این جلسه عنوان شد که عوارض خروج از کشور در بحث اربعین حذف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.