گام‌بلند‌برای‌اتصال‌ایران‌به‌شبکه‌شتاب‌بی‌نالمللی

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک در گفت و گو با «ایران»: با این قرارداد 11 میلیون یورویی تا 9 ماه دیگر زیرساخت ها تکمیل خواهد شد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی - ریحانه یاسینی

از انجـــام خریدهـــای ســـاده از فروشـــگاههای اینترنتـــی جهانـــی و رزرو هتل برای مســـافرتهای خارجی گرفته تا پرداخت برای فعالیتهای اقتصادی بزرگ، تمام آنها نیاز به اتصال به شبکه پرداخت جهانـــی دارد. شـــبکهای که به خاطـــر تحریـــم و دوری از تحوالت مالی و بانکـــی جهانی، ایرانیها ســـالها از آن محروم بودهاند. بعد از توافق هستهای و اجرایبرجامنیزورودویزاومسترکارتبه ایران، سامانههای پرداخت بینالمللی، از داغتریـــن و پرحاشـــیهترین بحثهـــا بودهاند. محمـــود واعظی نیز تابســـتان ســـال 95 در زمانـــی که در کســـوت وزیر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات فعالیت میکرد، اعالم کرده بود:«یک سال است روی مسأله کارتهای بینالمللی خرید و تسهیل تجارت الکترونیک کار میکنیم و بـــا اســـتفاده از کارتهـــای اعتبـــاری بینالمللمشکالتمردمبرایسفرهای خارجـــی و پرداختهـــای بینالمللی تا حدی حل خواهد شد.»

حـــاال به طور جدی، اتصـــال ایران به شـــبکه شـــتاب بینالمللی کلید خورده اســـت و احتمـــاالً تـــا یـــک ســـال دیگـــر شـــهروندان ایرانی نیز به سیستم بانکی جهانیمتصلخواهندشد.

شـــرکت خدمـــات انفورماتیـــک بـــا شـــرکت PBC روســـیه در روز 19 مهرماه قـــراردادی را امضـــا کردند که بر اســـاس این قـــرارداد 11 میلیون یورویی، شـــرکت روســـی موظـــف اســـت تـــا 9 مـــاه دیگر، زیرســـاختهای اتصال به شبکه شتاب جهانی را در ایران ایجاد کند. ■ قرارداد11میلیونیورویی

ســـید ابوطالب نجفـــی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در گفتوگو بـــا «روزنامه ایـــران» درباره ایـــن قرارداد چنیـــن توضیـــح داد:«ابتـــدا مناقصهای بـــرای انتخـــاب شـــرکت طرف قـــرارداد برگزار کردیم و در شـــروع مناقصه حدود 9 شـــرکت از 6 کشـــور حضور داشـــتند. از کشورهای هند، فرانسه، سوئیس، روسیه، بلژیـــک و یکـــی دو کشـــور دیگـــر در این مناقصهبینالمللیشرکتکردند.»

او دربـــاره نحـــوه اجرایـــی شـــدن این قرارداد نیـــز گفت:«زمان اجـــرای طرح، حدود 9 ماه اســـت و ما برای آن 5 ســـال هم پشـــتیبانی در نظـــر گرفتهایم. طرف روســـی قرارداد موظف اســـت که ظرف 9 ماه زیرســـاختها را به وجـــود آورد، ما هم امیدوار هســـتیم که در ســـالهای در نظر گرفته شده برای پشتیبانی، خودمان دانش کار را کسب کنیم.»

رقم قرارداد با شـــرکت روسی ،PBC 11 میلیون یورو و منبع تأمین آن، شرکت خدمـــات انفورماتیک اســـت. شـــرکتی بورســـی، که ســـهامداران کالن آن بانک مرکزی،شرکتسرمایهگذاریبانکملی و شرکت ســـرمایهگذاری بانک صادرات هســـتند و بخشـــی نیز ســـهامداران خرد بورســـی در اختیـــار دارند. نجفـــی درباره جزئیـــات پرداخت مالـــی این قـــرارداد میگوید:«مبلـــغ 11 میلیون یـــورو، برای دوره 5 ساله است. حدود 5 میلیون یورو از آن به پشتیبانیهای 5 ساله اختصاص دارد و در طـــول همیـــن زمـــان پرداخت میشود. 6 میلیون یورو نیز هزینه سوئیچ و ســـایر ســـامانه هاســـت که بر اســـاس پیشبرد کار پرداخت میشود.»

نجفـــی در این بـــاره که چرا شـــرکت خدمات انفورماتیک از سوی ایران مأمور اجرای این کار شـــده است، گفت:«شبکه شتاب کشـــور، شبکه شـــاپرک و چکاوک کـــه زیرســـاختهای مهـــم و اساســـی بانکداری کشور هستند، در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک است و این شرکت بهعنـــوان بـــازوی اجرایی بانـــک مرکزی ســـامانهها را جلو میبرد. بانک مرکزی بـــا توجه به اعتماد به مجموعه خدمات و ســـرویسهای قابـــل توجـــه خدماتی، شرکت ما را موظف کرده است که فضای اتصال به شـــبکه پرداخت بینالمللی را فراهمکنیم.» ■ اتصال نهایـــی به شـــبکه بینالمللی؛ حدودیکسالدیگر

بر اســـاس قرارداد منعقد شده، پس از 9 ماه زیرســـاختهای اتصال ایران به شبکه شـــتاب بینالمللی فراهم خواهد شـــد و پس از آن، با مذاکراتـــی که بانک مرکـــزی به مـــوازات اجرای زیرســـاخت انفورماتیـــک بـــا شـــرکتهای خدماتی انجام میدهد، ایران به شـــبکه شـــتاب متصل خواهد شـــد. نجفـــی در این باره نیـــز چنین توضیـــح داد:«اتصال کشـــور بـــه شـــبکه شـــتاب را در دو فـــاز میتوان دیـــد، یک فاز این اســـت که همین امروز شبکههای پرداخت بینالملل مثل ویزا و مستر که از بازیگران بزرگ دنیا هستند، به ایران بیایند و با آنها قرارداد ببندیم و به ما بگویند که حاال به شبکه بینالمللی متصل شوید. برای این اتصال الزم است ایران زیرساختهایی را داشته باشد، که نداریم. ما بهدنبال ایجاد زیرساختهای الزم برای اتصال به این شبکه هستیم.»

او ادامه داد:«فاز بعدی کار این است که بانک مرکزی با شـــرکتهای شـــتاب بینالمللی مذاکره کند و آنها را به ایران بیاورد. بخشـــی از این کار پیش نیاز فنی است، که ما آن را فراهم میکنیم. بخش دیگر نیز نیـــاز به مذاکرات فنی، حقوقی، نحوه محاســـبه کارمزد ...و دارد که بانک مرکزی به طور مـــوازی پیگیری میکند، امیدواریم آن هم درمـــدت 9 ماه تا یک سال آینده به نتیجه برسد و بتوانیم در آن زمان به طور عملیاتی به شبکه پرداخت بینالمللیمتصلشویم.»

اما آیا تاکنـــون گامهای عملی برای مذاکره با این شـــرکتها برداشته شده

است؟ نجفی بیان کرد:«چند ماه پیش نشستهای اولیهای داشتیم که در آن دوران ویـــزا و مســـتر راغب بـــه حضور در بازار ایـــران بودند. امـــا االن احتیاج دارنـــد کـــه خودشـــان برای حضـــور در بازار ایران با نهادهـــای نظارتی امریکا

مذاکـــره کنند. به همین دلیـــل ما با دو ســـازمان پرداخـــت بینالمللـــی مثل «یوپیای» که چینی اســـت و «جی سی بی» در ژاپن، در حال مذاکره و بررسی شرایطشـــان هســـتیم که شـــاید با آنها بهتر به نتیجه برسیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.