انتقاد‌فرشاد‌مؤمنی‌از‌برخوردهای‌مطل‌قانگارانه‌در‌اقتصاد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

فرشـــاد مؤمنـــی میگویـــد کـــه در اقتصادهای توســـعه نیافتـــهای مانند اقتصاد ایران باید قائل به اســـتفاده از رویکردهـــای بین رشـــتهای بود، برای اینکـــه بتوان پدیدههای مربوط به این اقتصادها را بررسی کرد در این زمینه اقتصاد رفتاری ابزار مناسبی است که میتوانیـــم از آن برای تحلیل اقتصاد ایران استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا، فرشاد مؤمنی در نشســـت بررســـی جایزه نوبل اقتصاد 2017 که به ریچارد تالر رســـید، اظهار کرد: مأموریت اصلی اقتصاد رفتاری مثل هر کوشـــش نظـــری دیگری که با هر اسلوب فکری ویژهای ارائه میشود این اســـت که تصویر واقعگرایانهتری از فرآینـــد تصمیمگیـــری و تخصیص منابـــع را ارائـــه کنـــد. وی همچنیـــن گفـــت: بهدلیـــل اینکـــه مالحظههای روش شناســـی جایگاه بایســـتهای در نظام پژوهش و آموزش علم اقتصاد در ایـــران نـــدارد ما با طیـــف متنوعی از کاســـتیها و محدودیتهـــا روبـــهرو میشویم.

عضـــو هیـــأت علمـــی گـــروه اقتصـــاد دانشـــگاه عالمـــه طباطبایی همچنیـــن گفـــت: شـــاید مهمتریـــن نکتـــهای که وجود داشـــته باشـــد این اســـت که بـــه اقتصـــاد رفتـــاری مانند اقتصـــاد نـــو کالســـیک و نهادگـــرا به مثابه یک تئـــوری نگاه کنیـــم. به این ترتیـــب بایـــد در قالـــب یـــک رویکرد نظـــری همانگونـــه کـــه از ظرفیتهـــا و تواناییهـــای آن آگاه میشـــویم از برخوردهـــای مطلـــق انگارانـــه آن برحذر باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.