امضای‌01‌قرارداد‌برای‌توسعه‌میدا‌نهای‌نفت‌و‌گاز‌تا‌پایان‌سال

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

معاون امور مهندســـی، پژوهش و فنـــاوری وزیر نفـــت مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در ســـال 96 را تالش بـــرای امضـــای 10 قـــرارداد بهمنظـــور توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.

به گزارش شانا، حبیباهلل بیطرف بـــا اشـــاره به آیین گشـــایش ســـومین کنگره راهبردی نفت و نیرو و مباحث مطرح شـــده در این رویداد، افزون بر مباحـــث مطـــرح شـــده در مجموعه نشســـتهای ایـــن رویداد، اهـــداف و رویکردهـــای راهبـــردی و کالن وزارت نفت را تشریح کرد.

وی مهمتریـــن اولویـــت کاری وزارت نفـــت در ســـال 96 را تـــالش بـــرای امضـــای 10 قـــرارداد بهمنظور توســـعه میدانهـــای نفـــت و گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد و افزود: مذاکرات با شـــرکتهای صاحب صالحیـــت داخلی و خارجی بـــرای توســـعه میدانهـــای نفتـــی پیشرفت مناسبی دارد.

معاون امور مهندســـی، پژوهش و فناوری وزیر نفت افـــزود: اقدام مهم دیگـــری کـــه امســـال وزرات نفـــت و شـــرکت ملی نفت به موازات امضای قراردادهـــای بینالمللـــی در حـــال دنبـــال کـــردن آن هســـتند، تعریف و ارائه طرحهای کوچک سرمایهگذاری در زمینه نگهداشت و افزایش تولید از میدانهای در حال تولید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.