گزیده اوپک ۰72 هزار هکتار از طرح ۰55هزار هکتاری رهبری در خوزستان اجرا شد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی - / ایرنا

وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی گفـــت: آمادهســـازی 0۷2 هـــزار هکتـــار از طرح 0۵۵ هزار هکتاری کشـــاورزی خوزســـتان موســـوم به طـــرح رهبر معظـــم انقالب اجـــرا و اکنـــون در اختیار کشـــاورزان قرار گرفته است. محمـــود حجتـــی افـــزود:در فـــاز نخســـت این طرح برای ۸۱3 هزار هکتار تأمین آب انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.