تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است

نایب رئیس «اتاق» ایران:

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

«پدرام ســـلطانی» نایـــب رئیس اتـــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعدیل افزایشی ایـــن روزهـــای نـــرخ ارز را بـــه نفع صادرات کشـــور دانســـت و ابـــراز امیدواری کـــرد، دولت اســـتفاده بهتری از ابزارهای توســـعه صادراتی خود داشـــته باشـــد. ســـلطانی در گفتوگو با ایرنا، با اشـــاره به در پیـــش بـــودن 29 مهرماه روز صادرات با اشـــاره به بســـته حمایتی دولت از صـــادرات غیرنفتی در ســـال 96 افزود: به نظر میرسد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخـــوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنای مالی است، نمیتواند یارانه مستقیمی بـــرای صادرکننـــدگان بـــه منظور ایجـــاد تحول در صادرات در نظر بگیرد و از اینرو الزم است منابع محدود خـــود را هوشـــمندانهتر مدیریت کند. این مقـــام مســـئول در اتاق ایران با اشـــاره بـــه توانایی دولت در انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانبه تجارت آزاد با ســـایر کشـــورها، تصریح کرد: دولت از ایـــن ابزار خود برای توســـعه صـــادرات، بخوبی استفاده نمیکند. وی با بیان اینکه شاید در شرایط فعلی پیوســـتن ایران به ســـازمان جهانی تجارت )WTO( هفت تا هشـــت ســـال زمان ببـــرد، تأکید کرد: میتوانیم با کشـــورهای همســـایه و شـــرکای اصلی خـــود موافقتنامههای دو یـــا چند جانبه به امضا برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.