دیدار سفیر ایران با وزیر امور زیربنایی و حمل و نقل کرهجنوبی

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

در آســـتانه ســـفر «کیم هیونگ می» وزیر زمین، امور زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی به ایران، «حسن طاهریان» سفیر جمهوری اسالمی ایران در سئول با وی دیدار و گفتوگو کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار آخرین تحوالت و دستاوردهای روابط دوجانبه در عرصههای مختلف سیاســـی، اقتصـــادی و عمرانی میان دو کشور مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت. در این دیدار همچنین به امضای قرارداد اخیـــر اختصاص خط اعتبـــاری ۸ میلیارد یورویی از ســـوی «اگزیم بانک» کره با مجموعهای از بانکهای ایرانی تأکید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.