ایسنا امضای قرارداد یکپارچهسازی میادین یاران شمالی و جنوبی

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

ســـیدنورالدین شـــهنازیزاده ، مدیرعامل و رئیـــس هیأت مدیره شـــرکت مهندســـی و توســـعه نفـــت گفـــت: ایـــن قـــرارداد بین شـــرکت ملی نفت ایران و شرکت صنعت گاز پرشـــیا امضا میشود. براساس برنامهریزیهایی که بین شـــرکت متن و شـــرکت نفت و گاز پرشـــیا صـــورت گرفته، قرار اســـت تـــا ۵۱آذر ســـالجاری مقدمـــات قرارداد یکپارچهسازی میدانهای یارانشمالی و یاران جنوبی فراهم شـــود و قراردادی بین شرکت ملی نفت و شـــرکت صنعت نفت و گاز پرشیا منعقد شود /.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.