ایسنا مهرآباد پرترافیکترین فرودگاه کشور در شهریور

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

فـــرودگاه مهرآباد با 2۱ هـــزار و ۱2۵ فروند هواپیما بیشـــترین نشســـت و برخاســـت را در شـــهریور به خود اختصـــاص داده و بـــا جابهجایـــی یـــک میلیـــون و 00۵ هزار مســـافر پرترافیکترین فرودگاه کشور بوده اســـت. به گزارش روابـــط عمومی شـــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایـــران، فرودگاه مشـــهد بـــا بیش از ۷ هـــزار و 00۸ فرونـــد نشســـت و برخاســـت و اعزام و پذیرش بیش از یـــک میلیون و 0۵۱ هزار مســـافر دومین فـــرودگاه پرترافیک کشـــور در ایـــن ماه بوده اســـت. /

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.