خط تولید باسکول توزین خودرو در کاشان بهرهبرداری شد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

برای نخســــتین بار در خاورمیانه خط تولید باسکول سیســــتم ‪Weigh in Motion‬ توزین خودرو در حال حرکت )WIN( با حضور داوود کشــــاورزیان معاون وزیر راه و شهرســــازی در کاشان بهرهبرداری شــــد. به گزارش ایرنا، سنســــورهای WIM با ضریب خطای وزنی زیر پنج درصد قادر است در تمام انواع سطوح جادهای مانند آسفالت سخت، معمولی و سیمانی نصب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.