نفت در مسیر افزایش قیمت ماند

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

نفـــت روز جمعـــه در پـــی کاهـــش تولید و ذخایـــر نفـــت امریکا که محدودشدن عرضه به بازار را نشان داد، افزایش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، نفت وست تگزاس اینترمدئت امریکا با 34 سنت یا ۷.0درصد افزایش نسبت به قیمت نهایی معامالت پنجشنبه، ۵0.94 دالر در هر بشکه معامله شد. نفت برنت با 34 سنت یا 6.0درصد افزایش، 9۵.6۵ دالر در هر بشکه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.