وزارت جهاد کشاورزی عراق ضامن احیای خرمشهر

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

هرچنـــد بـــا وجـــود پیگیریهـــای صورت گرفته هنوز امـــکان اتصال ریلـــی میان ایـــران و عـــراق فراهم نشده اســـت، اما مرز آبی مشترک میـــان دو کشـــور توانســـته خـــود را بهعنوان جدیدترین رقیب تجارت جـــادهای مطـــرح کنـــد. از ابتـــدای ســـالجاری تاکنون حجـــم تخلیه و بارگیـــری کاال در بندرخرمشـــهر بـــا رشـــد 94 درصـــدی، نزدیک به یکمیلیون تن رسیده است./

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.