سیدحسن خمینی: ناجا در مواجهه با مردم چشمخود را بر اعتقادات افراد ببندد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

ســید حســن خمینی گفــت: کارکنان نیــروی انتظامــی باید در مواجهه با مردم چشــم خود را بر اعتقــادات، دین و مذهب افراد ببندند و فقط هدفشــان احقــاق حقوق مردم باشــد. به گزارش ایســنا، نــوه بنیانگــذار انقالب اســالمی در مراســم تجدیــد پیمان فرمانده، مســئوالن و کارکنــان نیروی انتظامی با امــام (ره) گفت: پلیــس بایــد فضایی در جامعه ایجــاد کند که وقتی مــردم با آنان مواجه میشــوند، آنان را نه مثل دشــمن و نه افــرادی بی اعتنا به درد و رنــج خــود ببیننــد. وی ادامــه داد: رفتار دلســوزانه پلیس با مــردم در بســیاری از مــوارد میتواند مشــکالت زیــادی را از مردم بکاهــد. وی بــا بیان اینکه وظیفــه دیگر نیروی انتظامــی از دیدگاه امام راحل حفظ اســالم و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران اســت یادآور شد: باید تشــخیص درست داد که امروز حفظ اسالم به چه موضوعاتی بســتگی دارد؛ تشــخیص غلــط در حال حاضر میتواند موجب انحراف و فاجعه شود همانگونه که امروز شاهد داعشــیهای منحرف از اســالم هســتیم. وی با بیان اینکه پیشانی پینه بسته و ظاهر متدین افراد نمیتواند دلیلی بر عملکرد درست آنان در حفظ اسالم و نظام اسالمی باشد، افزود: امام خمینی(ره) بیشــترین خــون دلهــا را از متحجــران و مقــدس مآبهــا خورده اســت. از این رو نیروهای انتظامی کشــور در این دنیای دروغ، ریا و اجحاف باید با باال بردن بصیرت خویش و استفاده از منویات رهبر انقــالب بســیار مراقب و مواظب تشــخیص خود و نظام اســالمی باشــند. یادگار امام عمل به قانون، رعایت حریم خصوصی افراد و رفتار اســالمی با مردم را از دیگر تأکیدات امام خمینی(ره) برای نیروهــای انتظامی دانســت و گفت: تمام تالش نیــروی انتظامی باید در جهت احقاق حقوق مردم باشــد چرا که انقالب اســالمی ایــران برای احقاق حقوق مردم بوده اســت. وی در پایان با اشــاره بــه حمله تروریســتهای داعشــی به حــرم امام راحــل از نیروی انتظامــی به دلیــل حضور بموقع، بــا صالبت، و وقت شناســانه و دقت باال در برخورد با تروریســتهای مهاجم حرم در خردادماه سال جاری تشکر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.