برگزاری مراسم گرامیداشت جالل طالبانی در تهران

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مراسم گرامیداشــت جالل طالبانی، رئیس جمهوری ســابق عــراق و دبیرکل اتحادیــه میهنــی کردســتان عــراق روز پنجشنبه در مسجد جامع شهرک قدس برگــزار شــد. بــه گــزارش فــارس، در این مراســم که توســط قرارگاه رمضان ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و نمایندگی اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران برگزار شــده بــود، صابر عبود الموســوی ســفیر عــراق در ایــران، حســن دانایی فر سفیر ســابق جمهوری اســالمی ایران در عراق، شیخاالســالمی مشــاور وزیــر امور خارجه، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفــه اســالمی، صــالح زواوی ســفیر فلســطین، محمدباقر ذوالقــدر فرمانده سابق قرارگاه رمضان سپاه، محمدقسیم عثمانــی نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، ســید محمــود دعایــی مدیــر مســئول روزنامه اطالعات و جمع زیادی از شخصیتهای کرد حضور داشتند.

محمدباقر ذوالقدر، فرمانده اســبق قــرارگاه رمضــان ســپاه در ایــن مراســم جــالل طالبانــی را یک فــرد بینظیر در میــان کردهای منطقه در ایــران، عراق، ســوریه و ترکیــه عنــوان کــرد و گفــت: فقــدان چنیــن شــخصیتی هــم بــرای جامعه کردی و هم منطقه خســارتبار اســت که یک نمونه آن همین موضوع جدایی کردستان عراق است. وی تأکید کــرد: البتــه من گمــان نمیکنــم که این موضوع (جدایی اقلیم کردستان)، دوام داشــته باشــد، چرا که نه دولت عراق نه ملــت عراق و نــه مردم اصیل کــرد و نه کشــورهای همســایه عراق خواهــان آن نیســتند. ذوالقــدر اظهار داشــت: به هر حــال خســارت ایــن موضــوع را مــردم کــرد عــراق میپردازنــد؛ ایــن سیاســت نابخردانــهای اســت کــه در گذشــته هم بارزانــی آن را دنبــال میکــرد و بــه آن گرایش داشــت اما امیدواریم ســر عقل بیاینــد و بداننــد که این موضــوع به نفع مردم عراق نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.