انهدام مقر یک گروهک در کرمان

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

دادســتان عمومــی و انقــالب کرمان از انجــام عملیــات مقتدرانــه اداره کل اطالعــات اســتان کرمــان علیــه گروهکها و باندهای اشرار در عمق کویر و کشــف انواع ســالح و مهمات نیمه سنگین از آنان خبر داد. به گزارش تســنیم، ساالری دادستان کرمــان با اعالم ایــن خبر گفت: پس از رصــد اطالعاتی و زیــر نظر گرفتن تحــرکات گروهکهــا و باندهــای مخل امنیت توسط ســربازان گمنام امام زمان(عج) و با هدف پاکســازی عمــق کویر از لــوث وجود این اشــرار عملیــات پی در پی علیه آنــان، آغاز و با شناســایی مقــر ســالحهای آنان انــواع مختلــف ســالحهای نیمــه سنگین پیشــرفته کشف و ضبط شد. بــه گفتــه وی، در این عملیــات انواع ســالحهای پیشــرفته شــامل ســالح دوکاره منحنیزن و شلیک مستقیم مجهز به دوربین و مهمات مربوطه، آرپیجــی هفت، کالشــنیکف، گلوله دوشــکا، نارنجــک انــداز، گلوله توپ 106 ...و کشــف و ضبط شــد. ساالری تأکید کرد: عملیــات تعقیبی جهت شناســایی و دســتگیری اعضــای گروهک در دستور کار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.