علمالهدی: ترامپ یک دیوانه عادی نیست

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

ســید احمد علمالهدی با بیان اینکه اروپا میخواهد ما اقتدار دفاعی خود را کنار بگذاریم، گفت: ترامپ را َعَلم کردهاند تا ما بترسیم و امتیاز دهیم. بهگزارشتسنیم،امامجمعهمشهد مقــدس روز گذشــته در خطبههــای نمــاز جمعه این شــهر تصریح کرد: امروز که با غرب مقابله داریم برخی مثــل امریکا نقش «گــرگ» و برخی مثل اروپا و انگلیس نقش «موریانه» را دارنــد؛ اما هر دو دشــمن هســتند. وی ادامــه داد: متأســفانه برخــی از عزیزان مــا توجه ندارند، ترامپ یک دیوانه اســت اما دیوانه عادی نیست بلکه دیوانگی وی را غرب َعَلم کرده تــا مــا از آن بترســیم و قضیــه را بــه صورت یک عملیات روانی تدریجی درآوردهانــد. اروپــا نیــز میخواهد ما اقتــدار دفاعی خود را کنــار بگذاریم؛ امــا ترامپ را علــم کردهاند تــا از وی بترسیم و در این میان جبهه طرفدار ما را به خود گرفتهاند. علمالهدی با طرح این سؤال که «چرا باید از خروج امریکا از برجام بترســیم؟» گفت: ما قدرت و اقتدار داریم و فرمانده غیور و دالور ســپاه مــا با قــدرت اعالم کرد باید از تیررس موشکهای دوربرد ما خارج شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.