بررسی شکایت ۰۷نماینده از هیأت نظارت بر انتخابات شوراها

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

ســخنگوی هیــأت نظــارت بــر رفتــار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از بررســی شــکایت 0۷ نماینده از هیأت نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا خبــر داد. محمدجــواد جمالی در گفتوگو با تســنیم، گفت: شــکایت نمایندگانازهیأتنظارتبرانتخابات شوراها درباره رد و تأیید صالحیتهای داوطلبــان انتخابــات اخیــر شــوراهای شهر و روستاســت. وی با بیان اینکه در جلســه آینده هیــأت، عملکــرد هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا بررسی میشــود، گفت: قرار است در جلسه آتی هیأت نظارت پــس از بررســی مــدارک و مســتندات موجود و اســتماع نظــرات نمایندگان نتیجه نهایی در این باره اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.