ابالغ رویکردهای سازمان رگوالتوری در دولت دوازدهم

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

بــــا حکــــم وزیــــر ارتباطــــات و فنــــاوری اطاعــــات، مهنــــدس حســــین فــــاح جوشقانی بهعنوان معاون وزیر و رئیس ســــازمان تنظیــــم مقــــررات و ارتباطات رادیویی (رگوالتوری ) منصوب شد. به گزارش«ایران»، در بخشی از متن این حکم به رویکردهای سازمان رگوالتوری اشــــاره شــــده که از آن میتوان به تنظیم مقرراتمناسبوانعطافپذیر،نوسازی نظــــام تعرفــــهای منطبق بــــا تغییرات محیطــــی و جهانــــی و بهبــــود مســــتمر فضای کســــب و کار اشــــاره کــــرد. ارزیابی چارچوبهای مقرراتگــــذاری در عصر همگرایــــی و انقاب دیجیتالی بهمنظور تحقق اقتصاد دیجیتالی و توسعه شبکه ملــــی اطاعات بویژه توســــعه بــــازار زیر بخــــش فنــــاوری اطاعــــات و کاربردها و محتوای بومــــی و افزایش ســــهم ارزش افــــزوده آن در اقتصاد ملــــی حداقل به میــــزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی، ارتقای ســــرعت و کیفیت دسترســــی به شــــبکه با فراهم کردن امکان دسترسی پهن باند در ســــطح یکی از سه کشور اول منطقــــه حداقــــل به میــــزان 02مگابیت بــــر ثانیه و ارتقــــای 0۳ رتبــــهای ایران در شاخصهای توسعهای، بخشی دیگر از این انتظارات است.

از دیگــــر انتظــــارات وزیــــر ارتباطات از رئیــــس ســــازمان تنظیــــم مقــــررات و ارتباطات رادیویی میتوان به آزادسازی، تقویت ســــاختار رقابتی و رقابتپذیری بازارهــــا و رفــــع انحصارهــــا در بازارهای پســــتی و مخابراتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمنــــد کردن حوزههای انحصــــاری و زمینــــه ســــازی برای رشــــد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی متوسط 19.4 درصد ســــاالنه اشــــاره کرد. تنظیم و اصــــاح مقررات و انتخــــاب مدلهای مناســــب برای توســــعه ســــریع و بهینه خدمات عمومــــی اجبــــاری ارتباطات و فنــــاوری اطاعات با کیفیــــت مطلوب و هزینه منطقی برای مناطق روســــتایی و کم برخوردار نیز بخشی دیگر از انتظارات است. قدرتمندتر کردن نهاد رگوالتوری، جلوگیــــری از رفتارهــــای ضدرقابتــــی و ارتقــــای تــــوان نظارتی و تحقــــق نظارت هوشمند بر تمام اپراتورهای خصوصی و دولتی با بهکارگیری ابزارها و شیوههای نویــــن و همچنیــــن شفافســــازی بــــازار و تشــــویق اپراتورهــــای غیردولتــــی برای اســــتفاده از ظرفیتهای بازارهای مالی بویــــژه از طریق حضور در بورس و جذب ســــرمایهگذاری خارجی از دیگر مواردی است که وزیر ارتباطات بر آن تأکید دارد.

بررســــیهای اقتصــــادی، فنــــی، اجتماعــــی، فرهنگی و زیســــت محیطی در مقرراتگــــذاری و صــــدور مجوزهــــا، اتخاذ تدابیر الزم بــــرای حفظ و صیانت از حقــــوق کاربــــران و حریــــم خصوصی آنها و مــــاک قراردادن «منشــــور حقوق شــــهروندی» در حوزههــــای مرتبــــط نیز بخشی دیگر از خواستههای محمدجواد آذری جهرمــــی، وزیر ارتباطات از معاون خود اســــت. از دیگــــر دغدغههــــای وزیر ارتباطــــات میتــــوان بــــه حضــــور مؤثر و هدفمنــــد در تعامــــات بینالمللــــی و تقویت و ارتقای جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطاعات در مجامع و نهادهای منطقــــهای و بینالمللی، تقویت رقابت و نــــوآوری همگام با همگرایــــی و ترویج بیطــــرف بودن نســــبت به یــــک فناوری خاص و فراهم کردن فرصت برای همه بازیگران اشاره کرد. ساماندهی و اعمال حاکمیت و اســــتفاده بهینــــه و اقتصادی از منابــــع حیاتــــی و اســــتراتژیک بخــــش بویــــژه طیــــف فرکانس و شــــمارهگذاری، اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفــــی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توســــعه و بهــــره برداری از شــــبکههای مخابراتی، پستی و فناوری اطاعات درکشــــور و نیز ارتقای سامت نظــــام اداری، شــــفافیت مالــــی، بهبــــود دسترســــی همگانی به اطاعات، فراهم آوردن فرصــــت برابر، حفاظــــت از اموال دولتی و معیار قــــرار دادن قانون در همه امور از دیگر تأکیدات وزیر ارتباطات است.

حســــین فــــاح جوشــــقانی پیشتــــر بهعنــــوان سرپرســــت ســــازمان تنظیــــم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی وزیر ارتباطات انتخاب شــــده بــــود. وی دارای مدرک کارشناســــی ارشد مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسامی است و پیــــش از این ســــمت معاونت نظارت و اعمال مقررات ســــازمان رگوالتوری را برعهده داشــــت. از ســــوابق شــــغلی وی میتوان بــــه مدیرکل دفتر بررســــیهای فنــــی و اقتصــــادی ســــازمان رگوالتوری، مدیــــرکل صــــدور پروانه ســــرویسهای رادیویــــی ســــازمان تنظیــــم مقــــررات و ارتباطــــات رادیویی، رئیس اداره ترافیک شــــرکت ارتباطــــات زیرســــاخت18۳1، کارشــــناس مسئول محاســــبات ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت، کارشناس مسئول محاســــبات ترافیک، کارشناس مســــئول باالنــــس شــــبکه و کارشــــناس اندازهگذاری خطوط شبکه اشاره کرد. ■ تدوینساختارجدید شرکتارتباطاتزیرساخت

در راســــتای اجــــرای تکالیــــف برنامه ششــــم توســــعه مبنی بر تغییر حجم و انــــدازه شــــرکت ارتباطات زیرســــاخت، ســــاختار پیشــــنهادی جدید این شرکت تدویــــن و توســــط وزیــــر ارتباطــــات بــــه سازمان امور استخدامی کشور ارائه شد. به گزارش ایرنا، ســــاختار جدید شــــرکت ارتباطات زیرســــاخت با توجه به اســــناد باالدستی مانند سیاستهای کلی نظام اداری اباغــــی رهبرمعظــــم انقــــاب، برنامــــه اصــــاح نظــــام اداری، الزامات برنامــــه مدیریــــت خدمــــات کشــــوری و ماده 28 قانون ششــــم توســــعه مبنی بر کاهش حجــــم و اندازه ســــاختار اداری تا پایان شــــهریور تدوین و پــــس از تأیید در مجمع عمومی این شرکت، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات به سازمان امور استخدامی ارائه شد.

ستار هاشــــمی مدیرکل تحول اداری شــــرکت ارتباطــــات زیرســــاخت درایــــن باره با اشــــاره به در نظر گرفتن تغییرات فناوری، نیازمندیهــــای حوزه مخابرات و ارتباطات، باز مهندســــی الگوی کسب وکار شــــرکت و اســــتفاده از مدلهــــای مرجع در ساختار جدید، افزود: نیازهای مشتریان، تجربیات همکاران، مطالعات تطبیقــــی کشــــورهای پیشــــرو در حــــوزه ارتباطــــات، بهصورت ویژه بــــرای تدوین این ساختار مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد: طراحی ساختار باید بر اساس سرویس، خدمت و فرآیند محور باشــــد تا تعارضــــات داخلــــی در وظایف و مأموریتهــــا بــــه حداقــــل برســــد. وی همچنین گفت: با ورود به عرصه رقابت، بایــــد خدمات را بهصورت نیاز محور و نه عرضه محور ارائه کرد تا بخشهای فنی بتوانند براساس تقاضاها، سرویسهای مــــورد نظــــر را ارائــــه کننــــد. هاشــــمی با تأکیــــد بــــر توجه بــــه تغییــــر فنــــاوری و نیازمنــــدی بــــرای تغییرات ســــازمانی در راســــتای چابکســــازی و پاسخگویی بــــه نیازهــــای نوظهــــور، افــــزود: در این مرحله تصویب ساختار کان که شامل ســــطوح مدیرعامل، معاونان و سطح ســــوم سازمانی شــــامل دفتر و اداره کل میشود در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و پس از آن، وارد مرحله ساختار تفصیلی خواهیم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.