ماجرای از دسترس خارج شدن اینستاگرام و فیس بوک

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

مشکل دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک که از چهارشنبه برای بسیاری از کاربران در جهان از دسترس خارج شده بود، هماکنون برطرف شده است. به گزارش ایســــنا، گزارشهای کاربران در جهان بخصوص در اروپا و امریکای شــــمالی به اوج خود رسید و مسئوالن این دو شبکه محبوب و پرطرفدار بافاصله پس از مطلع شــــدن از مشــــکل به وجود آمده، بسرعت درصدد برطرف کردن آن برآمدند. سخنگوی شــــرکت فیس بوک در بیانیهای اظهار کرد که سایت فیس بوک به علت مشــــکل در شــــبکه دچار اختال شــــد و بدین ترتیب بســــیاری از کاربــــران ما بخصوص در اروپا و امریکای شــــمالی نمیتوانســــتند به این ســــایت دسترسی یابند و برخی دیگر نیز گزارش دادهاند که با وجود باز کردن صفحه اصلی فیس بوک قادر نیستند عملیات ارسال پیام یا عکس را انجام دهند. بههرحال، ما بافاصله پس از دریافت پیامها و گزارشهای خرابی شروع به اصاح سایت خود کردیم و هماکنون اعام میکنیم که مشــــکل به وجود آمده برطرف شــــده اســــت و ســــایت فیس بوک برای تمامی کاربران ما در جهان قابل دسترســــی است. طبق گزارشهای منتشــــر شده، دسترسی به این شــــبکههای اجتماعی از طریق تمامی وسایل ارتباطی نظیر رایانه، گوشیهای هوشمند و همچنین اپلیکیشن فیس بوک و اینســــتاگرام از دســــترس خارج شــــده بود. مردم در ســــاعاتی که دسترسی آنها به فیس بوک و اینســــتاگرام امکان پذیر نبود، در حسابهای توئیتری خود با هشتگ FacebookDown # (به معنی فیس بوک خراب است)، اعتراض خود را به گوش مدیران این شرکتها رساندند. سخنگویان شرکتهای فیس بوک و اینستاگرام از کاربران خود به دلیل مشــــکل به وجود آمده عذرخواهی کرده و از صبر و شــــکیبایی آنهاتشکرکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.