گوشی «اسپینر» هم از راه رسید

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

یکی از پدیدههای جالب یک ســـال اخیر، اســـباب بازیهای موسوم به اسپینر هســـتند که بســـیاری از مردم از آنها برای ســـرگرمی و تمدد اعصاب استفاده میکنند. به گزارش ورج، به تازگی اســـپینر خاصی به بازار آمده که از امکانات گوشـــیهای هوشمند برخوردار است و میتوان در کنار بازی کردن از آن برای برقراری تماسهای تلفنی نیز اســـتفاده کرد. این گوشـــی همراه اسپینر توسط یک شـــرکت هنگ کنگی به نام ‪Chilli International‬ تولید شده و دارای یک نمایشـــگر کوچک 1.4 اینچی است. این گوشی در 6 رنگ عرضه شده و حافظه داخلـــی آن تنها 2۳ مگابایت ظرفیت دارد، البته این رقم با اســـتفاده از کارت حافظه اسدی تا 8 گیگابایت قابل افزایش است. این گوشی تنها برای انجام امور ســـاده و اولیه قابل استفاده است و امکان نصب برنامههای موبایلی روی آن وجود ندارد، البته گوشـــی یادشـــده مجهز به مرورگـــر وب بوده و از قابلیت بلوتوث نیز برخوردار اســـت. قیمت فروش این اســـپینر تلفـــن همراه 20 دالر است و در کشورهایی مانند هند عرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.