قابلیت امکان ذخیره توئیت در توئیتر

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

پس از خبر کاهش محدودیت کاراکترها در توئیتر، هماکنون این شبکه اجتماعی اعام کرده که بزودی امکان ذخیره و بوکمارک توئیتها برای کاربران فراهم خواهد شد. به گزارش ایندیپندنت، کیث کولمن، مدیر تولید و فناوری توئیتر گفت: طبق درخواست بسیاری از کاربران در جهان، توئیتر قصد دارد قابلیت بوکمارک یا ذخیره توئیتهای مـــورد نظر را برای کاربران اضافه و فراهـــم کند. این ویژگی و قابلیت جدیـــد به کاربـــران این اجـــازه را میدهد تا هر زمان کـــه میخواهند بـــه توئیت مورد عاقه خود بازگشـــته و آن را دوبـــاره بخوانند یا برای دیگران ارسال کنند. پیشتر بسیاری از کاربران در صورت مشاهده یک توئیت جالب نمیتوانســـتند دوباره آن را پیدا کرده و برای دوســـتان خود بفرســـتند اما با ایـــن امکان جدید قادر خواهند بـــود به پیامها و پستهای مورد نظر خود دوباره دسترسی یابند. این قابلیت احتمال از دست دادن توئیتهای جالب و جذاب را به صفر خواهد رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.