نیم نگاه

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

مرد اول شـــطرنج جهان میگوید که زمان پیروزی رایانه بر انســـان فرا رســـیده است و حتی اگر این مســـئله برای ما خوشـــایند نباشـــد باید بپذیریم هوش مصنوعی به ســـمتی میرود که تا چند ســـال آینده از ما پیشی میگیرد بنابراین انســـان باید تغییراتی که ماشـــینهای هوشمند برای آن به ارمغان آوردهاند را در آغوش بگیرد و خود را با آنها سازگار کند

هوش مصنوعـــی این روزها قابلیتها و توانمندیهای شـــخصی فراوانـــی را ارائه میدهد و از گوشـــیهای هوشـــمند گرفته تا اتومبیلهای خـــودران مبتنی بر همین فناوری به مردم ســـرویس میدهند. اما اینجا تصمیم با انســـان اســـت که تا چه اندازه به هوش مصنوعی اجازه دهد گستره فعالیتهای خود را بیشتر کند و روی انسان نفوذ داشته باشد

نحوه اســـتفاده از هوش مصنوعی به انســـان بســـتگی دارد که این فناوری را چطور توسعه دهد و چه اختیاراتی را بـــرای آن در نظر بگیرد. هرچه در این زمینه دقیقتر عمل کنیم آرزوهای تاریخی انسان آسانتر محقق خواهد شـــد ولی اگر به هوش مصنوعی توجه کافی نداشته باشیم، به جای آنکـــه ابزارهای هوشـــمند را در اختیار بگیریم دنیایـــی را پیش روی خود میبینیـــم که روباتها به انسانها حکومت میکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.