جدول عادي

Iran Newspaper - - گــــزارش -

-1 آرايش تئاتري- دســــتگاهي با نام فارسي پويشگرآشفته و نامرتب -2 يکي از سه کارگردان برتر تاريخ سينما -3 ميــــوه بهتــــر!- گردنهاي در همدان- ســــالن هتلمقابلتند -4 کلبه ترکمني- جد- کشباف -5 تشرزدن- نمو- بيچاره -6 همان ارگ است- کدر و تار- پسر مازندراني -7 جانوري موسوم به حربا- بخشش و جود -8 مخفف اگر- فالني- ابزار صيد- واحد مساحت -9 مهمترين شرط دوستي- ورزش محبوب بازيهاي المپيک -10 آب چشم- ضد- گونه -11 لقب ارتشي- تيم فرانسه- شب بلند -12 فواره- توانايي- پرستش -13 بلي- بخت- ساز شستي دار- غوزه پنبه -14 اين مثل را در مورد کسي بهکار می برن که بخواهد هنر نداشتهاش يا کار انجام نداده را به رخ ديگران بکشد و از قبل آن منفعتي ببرد -15 نمايندگان- دســــتاويزبيماريچيني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.