دولت اقلیم: به وحدت عراق احترام میگذاریم

Iran Newspaper - - صفحه اول -

دولــت اقلیم کردســتان عراق ضمن دعــوت از دولت عراق بــه مذاکرات ملی فراگیــر تأکید کرد، به حکــم دادگاه عالی فدرال عراق درباره وحدت این کشــور احترام میگذارد. به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری اســکای نیوز، دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیهای ضمن اعالم احترام به تصمیم دادگاه فدرال عراق درباره تفســیر ماده اول قانون اساســی تأکید کردهاســت، اقلیم از تمامی طرحهای پیشــنهادی در این راســتا از جمله طرح آیتاهلل العظمی سید علی سیســتانی، مرجع عالیقدر شیعیان و برخی شخصیتهای عراقی و کشورهای دوست درباره رجوع به قانون اساسی برای حل اختالفات استقبال میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.