جای خالی مهندس ناظر

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی - غالمحسینعسگری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی

دیــدن عکسهــای ســاختمانها پــس از زلزلــه، کامــالً اوضــاع ســاختمان ســازی را روشــن میکنــد. واحدهای مسکن مهر دیوارهایشان فروریخته اما ســقف و اســکلت ســاختمان محکــم بوده و ســالم مانــده اســت. از ایــن نــگاه میتــوان گفت که اســکلت ســاختمان مقاومت بهتری نســبت بــه دیوارهــا داشــته اســت. امــا وقتــی عکــس این ســاختمانها را با ســاختمانهای مجــاور مقایســه میکنیــم، در اینجاســت کــه تفاوت ساختمانســازی خود را نشان میدهد. خانههای شخصی ســاز، مهندس ناظر داشته وسختگیریهاییبرایساختآنوجودداشته اســت. اما در مســکن مهر چنین چیزی نبود. فقط ســعی کردنــد ارزان و بــا کمترین قیمت ممکن ساختمان را بسازند. سازندگانش اصالً حرفهای نبودند. مشکل ما نه فقط در مسکن مهر، بلکه در کل بخشهای کشور همین است کــه ســازندگان حرفه ای مســکن نمیســازند، هرکســی میآیــد و شــروع بــه ســاخت و ســاز میکنــد. اگر چنیــن نبــود، ســاخت خانههای مقــاوم در برابــر زلزلــه چنــدان هم ســخت و پیچیده نبود. زلزله، خطری است که شهرها را تهدید میکند. آییننامهها و قوانین خوبی هم برای ســاخت خانههای مقــاوم در برابر زلزله داریم، اما به دلیل آنکه ســازندگان حرفه ای و مجریان ذیصالح مسکن نمی سازند، در برابر زلزله بســیار آســیب پذیریم. البته در ساخت مســکن مهر هم در تمام کشــور به یک شکل عمل نشــد. در برخی نقاط کشور مثل کاشان مســکنهای نمونهای ســاخته شــد و مصالح خوبی هم داشت اما در همه جا این طور نبود. مصالــح مشــابه در تمام کشــور بــه کار نرفت و نظارتهــا بــه یک شــکل صــورت نگرفت. وقتــی بخواهید با متــری 290 هزار تومان یک خانهًبســازید، همین میشــود. ما برای اینکه صرفا آمار ســاخت را باال ببریم و اعالم کنیم که واحدهای بســیار زیادی در کشــور ســاخته شده اســت، از ارزانترین مصالح بدون هیچ نظارتــی اســتفاده میکنیــم. انبوهســازی این میزان مســکن بدون مطالعــه در مدت زمان محدود کار درســتی نبوده است. ما کیفیت را فدای سرعت و تعداد کردیم. حاال هم نتیجه سوء کار را میبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.