رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسهای با حضور رؤسای قوای سهگانه و تنی چند از مسئوالن:

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

همدردی مسئوالن با زلزلهزدگان در عرصه عمل و کمک با قوت ادامه یابد

حضرت آیتاهلل خامنهای، رهبر معظم انقالب اســالمی سهشــنبه شب در جلسهای با حضور رؤســای قوای ســهگانه و تنی چند از مســئوالن کشــور با ابراز تأســف عمیق از حادثه بســیار تلخ زلزله کرمانشــاه و با تقدیر از حضور مســئوالن در مناطق زلزلهزده و همدردی با مردم تأکید کردند: این همدردیها باید در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند تا از مشکالت و رنج مردم بکاهد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به داغدار شــدن مردم کرمانشــاه در ایــن حادثــه گفتند: مــا در این غم با مــردم دالور و مرزبانان دلیر اســتان کرمانشــاه شــریک هســتیم. رهبر انقالب اســالمی افزودند: مصیبت و فقدان عزیزان تلخ و ســخت اســت اما امیدواریم خداوند متعال ســکینه و آرامش خود را بر دلهای خانوادههای داغدار نازل و چشمان آنان را به لطف و رحمت خود روشن کند. ایشان، جاریشدن خون محبت و همیاری در رگهای جامعه اسالمی را از تأثیرات این گونه حــوادث دانســتند و گفتند: این حوادث همه را به حضــور در صحنههای همیاری وارد میکند و امیدواریم در اثر این محبت و برادری، برکات الهی شــامل حال مردم دالوِر ســرزمین پهلوانپرور کرمانشــاه و همه ملت ایران شــود. حضرت آیتاهلل خامنهای، حادثه تلخ اخیر را آزمایشــی الهی و میدانی برای ادای وظیفه مســئوالن برشمردند و افزودنــد: در این دو روز مســئوالن از جمله رئیس جمهــوری محترم با حضور در میان مــردم مصیبتزده با آنــان همدردی کردنــد و امیدواریم ایــن همدردیها در عرصه عمل و کمک به مردم نیز با قوت ادامه یابد و از مشــکالت و درد و رنج مردم با توجه به هوای ســرد و در پیش بودن فصل دشــوار سرما بکاهد. در این جلسه، آقای روحانی رئیــس جمهــوری نیز با اشــاره به تالش همه دســتگاهها در عملیات امــداد و نجات و رسیدگی به حال مجروحان و بازماندگان حادثه، گفت: این حادثه برای ما یک امتحان و آزمایــش اســت و از همه دســتگاههایی که تــالش کرده و میکننــد از جمله نیروهای مسلح که بسیار خوب وارد عمل شدند، تشکر میکنم.

اعزام نمایندگان رهبر انقالب برای بازدید از مناطق زلزلهزده کرمانشاه

هیــأت اعزامــی به نمایندگــی از رهبر معظــم انقالب اســالمی وارد مناطــق زلزلهزده کرمانشاه شد. به گزارش ایسنا، حجتاالسالم معزی نماینده ولی فقیه در هالل احمر و حجتاالســالم والمســلمین محمدی عراقی، نماینده مجلس خبــرگان رهبری در کرمانشاه در هیأت اعزامی از جانب مقام معظم رهبری حضور دارند تا از نزدیک در جریان چگونگی عملیات نجات و امداد و میزان خسارات وارده قرار گیرند. نمایندگان رهبر معظم انقالب اســالمی در پایان مأموریت خود گزارشــی از مناطق مورد بازدید و مســائل و مشــکالتی که مردم با آنها در میان گذاشــتند، به استحضار ایشان خواهند رســاند. در همیــن راســتا پایگاه اطالعرســانی دفتــر رهبــری بــه آدرس http://www. leader.ir/fa اعالم کرد به منظور کمک به زلزلهزدگان غرب کشور، مردم میتوانند به بخش پرداخت وجوهات شرعی قسمت کمکها در این سایت مراجعه کنند.

همزمان با این اقدامات، شماری از مسئوالن کشوری و لشکری نیز با صدور پیام یا حضور در مناطق زلزلهزده اطمینان دادند در کنار آســیب دیدگان زلزله اخیر خواهند بود. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور که در پیامی خطاب به اســتاندار کرمانشاه ضمن تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان زلزله اخیر از سازمان مدیریت بحران کشــور، اســتانهای معین و ســایر اســتانداریها و همچنین ســایر دســتگاهها و نهادهای مسئول خواست همکاری و تالش در جهت تسریع در عملیات امدادرسانی و برگرداندن اوضاع به شرایط عادی را با آن استانداری به عمل آورند.

سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه نیز پس از بازدید از مناطق زلزلهزده اســتان کرمانشاه و صدور دســتورات الزم درخصوص بهکارگیری ظرفیتهای سپاه در خدمترسانی به هموطنان زلزلهزده، به آنان اطمینان داد که سپاه پاسداران انقالب اســالمی پیــرو تدبیر فرمانده معظم کل قوا، تمام تــالش و همت خود را برای کاهش آالم مردم و کمک به آنها انجام خواهد داد.

حســن رحیمی، مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه نیز از اعزام نمایندگان رئیس دســتگاه قضایــی بــه مناطــق زلزلــه زده غرب کشــور جهت بررســی وضعیــت حادثه دیدگان و نظارت بر نحوه خدمترسانی خبر داد.

همدردی آیتاهلل سیستانی با زلزله زدگان

دفتر آیتاهلل سیســتانی نیز ضمن ابراز همدردی بــا زلزلهزدگان غرب ایران اجازه اســتفاده از نصف سهم امام را برای تأمین نیازهای ضروری آسیب دیدگان این زلزله صادر کرد. بنا به گزارشها، جمعی از مقلدین آیتاهلل سیستانی در ایران از دفتر این مرجع شــیعیان درباره اجازه برای کمک به آســیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشــور از ســهم مبارک امام (ع) اســتفتاء کردند که دفتر آیتاهلل سیستانی در پاسخ اعالم کرد: «معظــم له ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و آســیب دیدگان این حادثه غمانگیز و دعا جهت شــفای عاجل مصدومان اجازه فرمودند مقلدانشــان از نصف ســهم مبــارک امام ارواحنــا فــداه در تأمین نیازهای ضروری آســیب دیــدگان صرف کنند.»حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز با انتشار پیامی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای آســیب دیدگان زمین لرزه اخیر، جان باختن جمعی از هموطنانمان در مناطق زلزله زده اســتانهای کرمانشاه و ایالم را تسلیت گفت. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی هم در پیامی تأکید کرد که یقیناً پیوند همه اقوام کرد و لر، فارس و پیروان مذاهب مختلف در کرمانشاه همانند گذشته میتواند موجب کاهش آالم و درد این حادثه و تسلی بخش غمدیدگان و خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان باشد.

محســن حاجی میرزایی، دبیر هیأت دولت هم در یادداشــتی با اشاره به خسارات ناشــی از زلزله غرب کشور تصریح کرد: بر همه متولیان امر، اندیشمندان، کارشناسان و عموم مردم فرض اســت که به حوادث محتمل آینده بیندیشند و از همه توان خود برای ایمن سازی جامعه استفاده کنند.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل ســنت زاهدان نیز با صدور پیامی ضمن ابراز تأسف از جان باختن جمعی از هموطنان در زلزله کرمانشاه تأکید کرد: اخالق اسالمی و انســانی میطلبد در چنین شــرایط سختی که خســارات جانی و مالی زیادی متوجه بســیاری از هموطنانمان شده اســت، برای تســکین آالم داغدیدگان و آسیبدیدهها تالش شــود.حزب اعتدال و توســعه هم در پیام تســلیتی درگذشــت هموطنانمان در حادثه زلزله غرب ایران را تسلیت گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.