دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای مذاکرات حقوق بشری

Iran Newspaper - - سیاسی -

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت برنامهریزیهای دقیق برای نقد حقوق بشر غربی گفت: مسائل حقوق بشـــری و شـــبهاتی که در ایـــن زمینه علیـــه جمهوری اســـالمی مطرح میشود، باید در سطح حوزه و دانشگاه و برای عموم بخوبی تبیین شـــود. به گزارش میزان، آیتاهلل آملی الریجانی روز گذشته در نشست اعضای ستاد حقوق بشر با بیان اینکه نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل قلمداد شـــود، بســـیاری از دعاوی حقوق بشری غرب را قابل نقد فنی دانســـت. آیتاهلل آملی الریجانی همچنین تأکید کرد: با توجه به اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهشًاعدامهای مرتبط با قانون سابق، در حال حاضر پروندههای بســـیاری مجددا مورد رســـیدگی قرار میگیرند که این امر تحول بسیار بزرگی اســـت. بر همین اساس باید چنین تحوالتی در جلسات و مذاکرات حقوق بشـــری بخوبی برای طرف مقابل تبیین و برای آنها ترســـیم شود. در مباحث مربوط به حقوق کودک و حقوق شهروندی نیز دستاوردهای مهمی داریم که باید همه موارد بخوبی تبیین شود. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مذاکرات حقوق بشـــری با کشورهای دیگر نیز باید همراه با طرح مسائل دوجانبه باشـــد یعنی به این شـــکل که اگر ایرادات حقوق بشری نسبت به ما دارند، باید در زمینه مســـائل مختلف حقوق بشـــری خودشـــان نیز پاســـخگو باشـــند. عـــالوه بر این باید توجه داشـــت کـــه در مباحث مطروحـــه از موضع یکســـانی مذاکره شـــود و از حرمت جمهوری اسالمی و نظام اسالمی صیانت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.