امدادرسانی‌ارتش‌به‌زلزل ‌هزدگان

Iran Newspaper - - سیاسی -

سرهنگامیرغالمعلیان،فرماندهتیپ زرهی 181 اسالمآباد غرب گفت که این تیپ اولین یگان حاضر شده در منطقه زلزله زده برای امداد رسانی بوده است. وی در گفتوگو بـــا «ایران» در توضیح چگونگی آغاز کار امدادرســـانی توسط ارتش توضیح داد: ساعت 21/30 شب زلزلـــه رخ داد، اولین وظیفه ما این بود که منازل تیپ را در منطقه اســـالمآباد غرب بازرسی کنیم تا ببینیم برای آنها اتفاقی نیفتاده است. بعد از این ظرف یک ســـاعت تیم پیشـــروی خودمان را به منطقـــه اعزام کردیـــم. هیچ یگانی به جز نیروی زمینـــی ارتش و تیپ 181 زرهـــی در منطقه نبود که بعـــد از آن با تدبیـــر فرمانده محترم قـــرارگاه غرب، گروههای دیگر هم آمدند. البته آنها با منطقه زلزلهزده بعد مسافت داشتند و ما چـــون نزدیکترین یـــگان بودیم، به طبع بایـــد زودتر هم میرســـیدیم. فرمانـــده تیپ زرهـــی 181 اســـالمآباد غرب افزود: بعد از استقرار بالفاصله ما در ستاد بحران شهرستان سرپل ذهاب شرکت کردیم و وظایف مشخص شد. ما هـــم آمبوالنسهـــای خـــود را برای ترابـــری مجروحیـــن و مصدومیـــن در اختیار فرمانداری گذاشتیم. وی ادامه داد: بـــا اســـتعداد نیروهـــای پیـــادهای کـــه در اختیارمـــان بـــود بالفاصلـــه در تاریکی شب کار آواربرداری و کمک به مجروحین را شـــروع کردیم. تا پاســـی از شـــب کار امدادرسانی ما انجام شد و همزمان یک جیره غذایـــی نیز همراه تیم پیشـــرو آورده بودیم که بالفاصله بین مردم منطقه توزیع شد. ســـرهنگ امیر غالمعلیان اضافه کرد: صبح روز بعـــد از زلزله تیپ 181 زرهی با استعداد 95 درصد به صورت کامل در منطقه ســـرپل ذهاب مســـتقر شـــد و کار کمـــک رســـانی شـــدت گرفت. ما حدوداً 700 تخته چادر و تعداد زیادی پتو بین مردم پخش کردیم و تانکرهای آب هـــم بـــه صـــورت مرتـــب در حال خدمترسانی هســـتند. منتها وسعت منطقه طوری اســـت که پوشـــش همه آن بسیار سخت است و طبعاً برخی از عزیزانناراضیمیشوند. وی در پایان توضیح داد: یکی از دالیل ایجـــاد نارضایتی در خدماترســـانی حضور افراد متفرقه زیادی است که از شهرهای مختلف به منطقه آمدهاند و در کار امدادرســـانی خلـــل به وجود میآورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.