کانون اصلی زلزله در بنبست خبری

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

مــردم شــهر «ازگله» کانــون اصلــی زمينلرزه دو شــب گذشــته را در هوای ســرد و بدون چادر به صبح رســاندند. وضعيت اهالی اين شهر باعث واکنشهای بسياری در فضای مجازی شد. مردم اين شهر از طريق شــبکههای اجتماعی اعتراض خــود را به همگان رســاندند و گفتند چرا کانون اصلی زلزله، در کانون توجه رسانهها و مسئوالن قرار نمیگيرد؟ اهالی روستای «نيمه کاره» شهرستان ازگله هم در گفتوگو با روزنامه ايران میگويند که هنوز پای هيچ مسئولی به اين روستا نرسيده است. زلزله يکشنبه شب کرمانشاه جان 6 نفر از اهالی روســتا را گرفت و تعدادی از آنها را روانه بيمارســتانهای تهران، همدان و کرمانشاه کرد. آن طور که اهالی به خبرنگار ما میگويند: «مجروحان را با ماشينهای شخصی يا گرفتن آمبوالنس به شهرهايی چون تهران، همدان و کرمانشاه اعزام کردهاند.»

اهالی روســتای «نيمــه کاره» ازگله هم در گفتوگــو با خبرنگار ما میگويند باوجود تخريب خانههای روستا هنوز هيچ چادری برای اسکان در اختيار اهالی روستا قرار نگرفته است. «نازار بارانی» شهردار ازگله هم در گفتوگو با روزنامه ايران، چادر و سوخت را مهمترين نياز شهروندان ازگله اعالم میکند.

همچنيــن گزارشهــای ارســالی از دوميــن روز زلزلــه، خبر از بيــرون آوردن جنازههــای تازه از دل آوارهای ازگله میدهد. با اين وجود خبرنگاران حاضر در شــهر از عدم حضور هالل احمر میگويند. به گفته آنها تنها کمکهای رسمی در ازگله هم از ســوی ارتشــیها در جريان است. ارتش با استناد به واکنشهای زلزلــهزدگان از ديگــر ارگانهای نظامی و دولتی نقش بهتری را در ســاماندهی داشــته و توانســته رضايت مردم را کسب کند. کاربری در توئيتر مینويسد: «در ايــن هياهوی داغ مســکن مهر کــه ســلبريتیوار داره باال مياد، بايــد بگم مردم روستاهای قلخانی، ازگله و گوران در سکوت جان میدهند.» بسياری همچنان از بنبســت خبری ازگله ســخن بــه ميان میآورنــد. در اين ميان تنها شــهردار ازگله اســت که در گفتوگوها مدام از انتظار کمک فراوان از ســوی مردم شــهر ســخن میگوينــد. هرچند او هــم از وضعيــت جنازههايی که زيــر آوار ماندهاند و از وضعيــت مردم ســخنی نمیگويــد. بارانی میگويد: «در دو شــب گذشــته مردم از جمله کودکان و پيران بدون چادر و در ســرما خوابيدند.» اين درحالی اســت که برودت هوا در ازگله به صفر درجه سانتيگراد رسيده است. همچنين پيش بينیهای هواشناسی برای مناطق زلزلهزده در هفته آينده سه روز بارانی را پيشبينــی میکنــد. به گفتــه بارانی، کمبود بنزيــن و گازوئيل باعث شــده تا ماشــينهای شــهرداری هم نتوانند خدمات مطلوبی به شهر برسانند. او نان، خرما، خشکبار، لوازم بهداشتی برای زنان و شير برای بچهها را از ديگر مايحتاج زلزلهزدگاناعالممیکند.

«آزاد مرادی» صاحب خانه بومگردی روستای ساتياری نيز خبر از رساندن بخشــی از کمکهــای مردمی شــامل پتــو، آب، نــان و کلوچه را به مــردم ازگله میدهد. کلوچهها در روســتای ساتياری و به منظور کمک به زلزلهزدگان پخته میشود.

«کيــان مــرادی»، يکی از اهالی روســتای نيمه کاره هم خبــر از قطعی آب و برق در روز ســوم زلزله میدهد و میگويد: «تمام دامهای روســتا تلف شدهاند و همچنان زير آوار قرار دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.