همیاری ملی برای زلزله زدگان

کمک رسانی مردمی خودجوش اوج گرفت

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی - زهرا کشوری

آذربايجــان لرزيــد. قزويــن تــکان خــورد. مــردم خوزســتان بيــرون ريختنــد. لرســتانیها بیخواب شــدند. بــا هــر «توييــت» وســعت زلزله در کشــور گســترش میيافــت. ايــن چــه زلزلــهای اســت که ازشمال غرب تا جنوب را لرزاند؟ نخستين خبرها کانــون زلزله را عراق نشــان مــیداد. خيالها کمی آرام شد اما نخستين عکس از آوار خانهای در ميان تاريکیهمهچيزراتغييرداد.بسياریاميدواربودند کهاينعکسواقعینباشد!ياالاقلبهتلفاتجانی منجر نشــود. اما مويه مرگ به زبان کردی در صدر خبرها جا گرفت. 6 نفر در کرمانشــاه جان باختند. ارتباط تلفنی با کرمانشاه قطع شد. خيلیها با اين اميدسررویبالشگذاشتندکهتعدادکشتهشدگان زيادتر نشود. صبح اما آمار مرگ، روی سر همه آوار شــد. نزديک به 500 نفر زيــر آوار جان دادند. قلب غرب در غم شکســت. جمعيتهــا و خيريهها به ميان آمدند. بسياری آماده شدند تا به کمک اهالی کرمانشاهبروند.جمعيتدانشجويیامامعلی(ع) نيروهــای خــود را در کرمانشــاه فراخوانــد. يــک مؤسســه خيريه مردمی برای جمعآوری کمکها اعــالم آمادگــی کرد. برخی از پزشــکان متخصص در شــبکههای اجتماعی نوشتند که در صورت نياز حاضــر به انجام جراحیهای رايگان هســتند. يک شــرکت خصوصــی ارســال محمولــه های پســتی اعالمکرد،کمکهایمردمیبهمناطقزلزلهزدهرا رايگان ارسال میکند. البته برخی کاربران مشهدی نوشتند،دفتراينشرکتدراينشهرازاينموضوع خبرندارد و کمکهای مردمی را قبول نمیکند. اما به نوشــته کاربران ديگری، تيپاکس در تهران گفته است که کمکهای آنها را به هاللاحمر کرمانشاه میرسانند.

بسياری تجربههای خود در زلزلههای قبل را در شــبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشتند. آنها در زلزلــه بم و رودبار ديده بودنــد که حضور افراد زياد نمیتوانــد به کمــک زلزلهها بيايد. باری میشــود بــر دوش شــهر زخمــی. يکــی از کاربــران نوشــت: «اگــر تخصصــی در زمينه امداد و نجات و مســائل بهداشــتی و درمانی نداريــد، حضورتان در مناطق زلزلهزدهاصالًالزمنيست!خصوصاًکههنوزامکان زمينلرزههايی با شــدت کمتر -پسلرزه- هست! رفتن آدمهای غيرمتخصص فقط راهها را شلوغتر و هرجومرج در مناطق زلزلهزده را بيشتر میکند.» بســياری از کاربران هم ديگران را از ارسال کمکها بــه گروهها يــا افراد مشــکوک برحــذر داشــتند. در ايــن ميان شــبکههای اجتماعی بهتريــن جا برای پيدا کردن گم شــده بود. همين شــبکهها بودند که دختــر بچه زيبــای زخمی به نام «مــروه احمدی» را در يکی از بيمارســتانهای کرمانشــاه به خانواده نگرانش رســاندند. «کيانوش رســتمی» وزنهبردار نيــز در حرکتی انساندوســتانه مدال طــالی خود را به نفع مردم زلزلهزده کرمانشاه به حراج گذاشت. «وحيد خســروی» کارگردان کرمانشاهی تئاتر هم با عروســکش به ميــان بچههای زلزلــهزده رفت و زيباتريــن خنده ممکن در ميان ســيل غــم را روی لبها نشــاند. هنرمنــدان مختلف در شــبکههای مجــازی خــود ايــن داغ بــزرگ را تســليت گفتنــد. شهروندان خبرنگاران از نقاط مختلف کشور اخبار زلزلهزدههــا و کمــک را توييــت کردنــد. برخی هم عکــس کشتهشــدگان را نشــر دادنــد که بــا واکنش تنــد کاربران زيادی رو به رو شــد. کاربران، ســفيران روســتاها و شــهرهايی شــدند که کمتر مــورد توجه رســانهها و مســئوالن قــرار گرفتــه بود. اين شــبکه اجتماعــی توييتر بود کــه توجهها را بــه «ازگله» که کانــون زلزله مرگبار کرمانشــاه بود، جلب کــرد. در همان لحظههای نخســت زلزله، کاربرانی به وزير ارتباطات پيشــنهاد دادند که مثل کشورهای ديگر، اينترنت همــراه اول را در مناطق زلزله زده مجانی کند.اينپيشنهادموردقبولوزيرجوانقرارنگرفت اما جهرمی در واکنش ســريعی به اين درخواست در توييتر نوشت: «بنا بر هماهنگی صورت گرفته، شــرکت ايرانسل برای مشــتريان خود در شهرهای ايالم و کرمانشاه و قصرشيرين و سرپل ذهاب برای سهولت ارتباطات و اطالع از وضعيت خانوادهها، يک ساعت مکالمه رايگان در نظر گرفته است.»

برخیهــا در توئيتــر پيشــنهاد دادنــد: «غصــه خوردن و تســليت گفتن تمام، بياييم از کسانی که برای82 صفر نذری دارند بخواهيم بخشی از اقالم نــذری يا مبلغــش را به زلزلــهزدگان کمک کنند.» اين پيشنهاد با واکنش مثبت بسياری از کاربران رو به رو شد. يکی از کاربران نوشت: «خانواده مذهبی خالهام هزينه نذر82 صفر را محاسبه کردند و برای زلزلهزدگان کرمانشاه ارسال کردند. رواترين نذر در شرايطفعلی.خانوادههايیکهمیشناسيدراراضی کنيد امســال اين کار رو بکنند.» در اين ميان ســپاه قدسهماعالمکردکهموکبهایکربالبهمناطق زلزلهزدهانتقاليافت.

شــاهدانی هم بودند که نوشتند «امير کيومرث حيدری» فرمانده نيروی زمينی ارتش ســاعت دو نصفه شــب در منطقه مسکن مهر ســرپل ذهاب بين مردم میچرخيد و چادر پخش میکرد.

بســياری از کاربــران هــم با توجــه به تعطيالت همزمــان بــا زلزله از مردم خواســتند که به تنهايی و بــدون راهنمايی گروههايی که مقابله با بحران را میداننــد، وارد منطقه نشــود. يکی از کارشناســان هاللاحمــر هــم نوشــت: «در زلزلــه بــم يکــی از دغدغههــای آنهــا پيدا کــردن محل اســکان برای خبرنگاران و کسانی بود که به صورت انفرادی برای کمکآمدهبودند.بدونهماهنگینرويد.»

کاربــر ديگری هــم يــادآوری کرد: «معمــوالً در روزهایابتدايیبهخاطرغلياناحساساتمردمی، حجم کمکها بشــدت باالســت! پــس میتوانيد کمــی صبر کنيد و بعــد از آرام شــدن اين التهابات اوليــه، بــا برنامهريــزی درســت، اقــالم مــورد نيــاز آســيبديدگان رو تهيه و به دستشــان برســانيد. فرامــوش نکنيــد يــه مــاه ديگر کــه ايــن هيجانات فروکــش میکند، تازه زمســتان و ســرمای ســخت غرب کشور شروع میشود.»

بعضــی از خشکشــويیها اعالم کردنــد، مردم لباسهايشان را به آنجا بفرستند تا بعد از شستن و تميز کردن به مناطق زلزله زده ارسال شود.

کانــون وکالی دادگســتری نيــز يــک ميليــارد و 005ميليــون ريال کمــک به مناطق آســيب ديده ارسال کرد.

يکی از کاربران شبکههای مجازی هم پيشنهاد داد: «برندهــای بــزرگ صنايــع غذايی و شــيرينی و شــکالت هــم بــرای تبليــغ خودشــان و عمل به مسئوليت اجتماعی، چند تا کانتينر از محصوالت کاربردی را برای مناطق زلزله زده ارسال بکنند، هم تبليغاستهمعملانسانی.»

در ميــان راســتیآزمايی برای ارســال کمکها، بســياری از کاربران «هاللاحمــر» را بهترين گزينه دانســتند. کاربــری نوشــت: «پــدر مدتهاســت فقــط آموزش میدهــد، االن زنــگ زد که به خاطر تسلطش بر جغرافيای منطقه با هلیکوپتر اکوريل که در اجاره هاللاحمراست دارد میرود به مناطق زلزلــه زده. گفتم چيزی بخرم ببــری، گفت هرگز، فقــط از طريــق هاللاحمــر بايــد کمــک برســانی که ســالمت کاال بررســی بشــود. مســئوليت کمک نقدی را هم نمیپذيرم.» ســالمت مــواد غذايی از جمله مواردی اســت که بســياری درباره آنها تذکر دادهاند. بزرگترين کمک را به گمان بســياری يکی از هموطنان سنندجی برای همتبارانش فرستاد. او رویبستهکمکیخودنوشت:«هموطنکوردزبانم من هم کورد ســنندجم. خدا شــاهده هنوز حقوق نگرفتهام.فقــط توانســتم 00003تومــان برايتــان و تمــام لباسهــای زمســتانيم را بفرســتم.برای خودم 3ژاکت کنار گذاشــتهام. شــرمندهام حاللم کنيد هميــن در توانم بــود، حقوق بگيرم ســربرج حتماً دوباره برايتان موادغذايی میفرستم.» يک مترجــم هم نوشــت: «حــق ترجمــه از دو کتابم را تابهحال به خيريه فرشــتههای روســتا و آيزاد برای کمــک بــه نيازمنــدان دادم، کار زيــادی از دســتم برنميــاد اما از امروز حقالترجمــه اين دوتا کتاب و ترجمههای ديگری که منتشر میکنم برای کمک بهآسيبديدگانزلزلهاختصاصدارد.»

يک شــرکت توليد لبنيات هــم در صفحه توييتر خود اعالم کرد: «به دنبال زلزله اخير در غرب کشــور نخستين محموله موادغذايی برای هموطنان عزيز در اين مناطق ارسال شد.اين محموله شامل 1 تريلی شــيربرنج، 1 تريلی انواع شير و آبمعدنی و يک تن کالباس اســت.در روزهای آتی محمولههای ديگری نيز به مناطق آســيبديده ارســال خواهد کرد.» يک عروس بجنوردی هم جهيزيــهاش را به زلزلهزدگان اهدا کرد.

کاربر ديگری هم درباره نقش و حضور سربازان ارتشی نوشت: «صبح روز دوم زلزله. دختر نوجوان باگريهبهسربازمیگفتمنکنکوردارمکتابهايم را برايم بياور. دختر ديگر ســربازی را پيدا کرده بود و از او میخواست که قرصهای مادرش را برايش بياورد. ســاختمانها ناامن بود ولی ســربازها برای آوردن وســايل مردم وارد ســاختمانهای مســکن مهرشدند.»

کاربــری هــم از زلزلــه زدگان کرمانشــاه دعوت کرد و نوشــت: «اگــر خونــوادهای را ســراغ داريد که خانههايشــان در زلزلــه کرمانشــاه تخريب شــده و امکان آمدن تا اردبيل را دارند، بهم خبر بديد.»

«حبيــب رضايــی» بازيگــر ســينما هــم درد فراموشــی را نهيــب زد و نوشــت: «زمســتان در راه هســت.االن همه داغ هســتيم وهمدرد داغداران، اما فردا مبادا يادمان برود-که میرود-اين ويرانهها تا خانه شــدن، خيلــی راه دارد.مهربانی را هم بايد مديريــت کــرد. هاللاحمــر بهتريــن مرجــع همه کمکهاســت. خود را عضو آن بدانيم درهمه اين ماههای پيش رو.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.