نیم نگاه

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

از همــان ابتدا که در جریان انتقال بیمــاران به تهران قرار گرفتیم، جهت اســکان همراهان بیماران اعالم آمادگی کردیم ابتدا 30 تخت را بالفاصله آماده کردیم و بعد ظرفیت را به 50 نفر افزایش دادیم

درنخستینپروازیکهازکرمانشاهواردتهرانشد03بیماردرمجتمعبیمارستانیامامپذیرششدند.3نفر از این بیماران به دلیل وخامت حالشان با هلیکوپتر و بقیه با آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند

پذیــرش مصدومان، بخش ویژهای را درســت کردند و اســاتید و دســتیاران رشــتههای تخصص داخلی، جراحــی عمومی، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، عروق، طب اورژانس و فوق تخصص نفرولژی از همان دقایق ابتدایی به این مجروحان خدمات ارائه میدهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.